Beleidsplan

  • Het uitvoeren van de missie
  • Het werk van de vereniging
  • Wijze van inkomstenwerving
  • Beheer geld en vermogen
  • Besteding gelden

Missie van Lokaal Perspectief

Het belangrijkste doel van LP is het daadwerkelijk realiseren van een duurzame en leefbare samenleving voor de woonkernen en het buitengebied van Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert.

Lokaal Perspectief heeft als missie om de politiek voor iederéén toegankelijker en inzichtelijker te maken en de kloof tussen gemeente, burgers en ondernemers te dichten. LP doet dit in het bijzonder door vroegtijdig in contact te treden met de inwoners in een open en serieuze betrokkenheid om zo sámen op een constructieve wijze de toekomst van de gemeente Zundert een beter perspectief te geven.

 

Het werk van de vereniging

De vereniging Lokaal Perspectief heeft als politieke onafhankelijke groepering het doel om op een open, eerlijke en collegiale wijze haar politiek programma te verwezenlijken in de gemeente Zundert en eventueel in een andere regio en/of gewest.

Om dat doel te kunnen verwezenlijken is Lokaal Perspectief een samenwerking aangegaan met Lokaal Brabant en zijn er uit de LP-leden kandidaten aangewezen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Zundert. Een en ander als voorzien in de kieswet.

De verkiezing van afgevaardigden in regionale en of gewestelijke raden, commissies en dergelijke.

Het houden van openbare bijeenkomsten. Alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Wijze van inkomsten verwerving

De vereniging kent leden, ereleden, begunstigers en donateurs. Leden betalen een jaarlijkse contributie. Begunstigers zijn (rechts)personen die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage. Donateurs willen de vereniging met een klein bedrag ondersteunen. Leden, zijnde raadslid en/of commissielid, storten een percentage van hun bruto vergoeding voor hun raadswerk/commissiewerk als bijdrage aan de vereniging. Wethouders storten een percentage van hun bruto vergoeding. Genoemde contributie en percentages van vergoedingen worden (jaarlijks) vastgesteld in een algemene ledenvergadering.

 

Beheer geld en vermogen

Alle middelen die aan de vereniging toekomen worden weggezet op een lopende- dan wel spaarrekening. Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten kunnen worden gekend. In het tweede kwartaal van elk kalenderjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en waarin de financiële jaarstukken worden vastgesteld en de kascontrole-commissie rapport uitbrengt over het financiële beheer.

 

Besteding gelden

Uitgaven van en door de vereniging worden gedaan door de penningmeester die daarvoor is bevoegd vanuit het bestuur. Alle uitgaven worden vooraf dan wel achteraf in een bestuursvergadering besproken en geaccordeerd. Jaarlijks wordt een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd bedrag op de spaarrekening bijgeschreven, teneinde de kosten van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen bekostigen. In het verkiezingsjaar wordt een begroting voor de verkiezingen opgesteld die de goedkeuring heeft van de algemene ledenvergadering en waarover het bestuur van de vereniging verantwoording aflegt. Alle uitgaven hebben betrekking op het in standhouden van de vereniging, het kunnen uitvoeren van het politieke programma en het verwerven van kennis en kunde teneinde het politieke en bestuurlijke werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren van de vereniging. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. Het bestuur is verantwoordelijk voor de complete afwikkeling van de ontbinding van de vereniging.

 

Rien van de Sande, voorzitter - Gerard Boot, penningmeester