Stemkijker.nl

1) Economie & Innovatie.

 

Op Molenzicht en Beekzicht is nog volop ruimte voor bedrijvigheid. Toch trekken er bedrijven weg uit Zundert. Ook winkelpanden in de kernen komen vaker leeg te staan. Hoe gaat uw partij die leegloop stoppen en bedrijven stimuleren om zich juist in Zundert vestigen?

 

Lokaal Perspectief onderscheidt 3 fases waarin ondernemers zich bevinden;

 

Gevestigde bedrijven die het prima naar de zin hebben in Zundert. Met deze bedrijven goed contact onderhouden, actief er regelmatig naar toe.

Gevestigde bedrijven die voor keuze staan, blijven of vertrekken? Proberen deze bedrijven door aanbieden van verbeterde faciliteiten te laten blijven.

Nieuwe vestigers aantrekken van buiten de gemeente of verplaatsers binnen de gemeente. Dit is de moeilijkste groep waarbij je je als gemeente moet kunnen onderscheiden van andere gemeenten. Dat doe je niet door te leunen op externe partijen maar door zelf de regie in handen te houden. Gemeente zou een actiever beleid kunnen voeren met betere ontsluitingen, streven naar specifieke doelgroepen (bv opzetten van een bio-campus).

Met innovatie van land- of tuinbouwbedrijven, die nu versneld in ontwikkeling komt, hopen wij de leegstand of vrijkomende agrarische gebouwen te kunnen voorkomen.

 

Als je tot de conclusie komt dat het onderscheidend vermogen klein is zal je kritisch moeten kijken naar de grondprijs van nieuwe bedrijvenkavels. Een prijs van € 130 voor Beekzicht is te hoog in vergelijking met bv prijzen in Breda langs de Noordelijke Rondweg (€ 135). Beter is op de waarde te moeten afboeken en een lagere grondprijs hanteren dan een voor veel geld aangelegd bedrijventerrein waarvoor geen animo is.

 

Voor de leegstand winkelpanden hopen we dat na de herinrichting Molenstraat er in de kom Zundert een betere uitstraling ontstaat. In de overige dorpskernen moeten we waken dat er niet meer leegstand ontstaat door frequent deze groep ondernemers te bezoeken.

 

2) Omgeving & Maatschappij.

 

In Zundert is de vestiging van het Integraal Kind Centrum een veel besproken onderwerp. Moet dit IKC er volgens uw partij komen en zo ja, waar?

 

Het onderwijsveld in Zundert ziet het liefst 1 Integraal Kind Centrum voor Klein-Zundert en Zundert. Maar allereerst zullen we de uitslag van de enquête af moeten wachten, willen we tot een goede besluitvorming komen. Lokaal Perspectief is wel van mening dat vanwege de leefbaarheid in de kerkdorpen het behoud van de basisvoorzieningen, dus ook een basisschool noodzakelijk is. De nieuwe raad zal na overleg met alle betrokkenen.

 

Moeten onderzoeken wat uitvoerbaar is, waarbij ook de vraagstelling aan de orde zou moeten komen of IKC wel de juiste invulling is. Wat IKC betreft zijn er op dit moment nog te weinig ervaringscijfers voorhanden.

 

3) Zorg & Sociaal Domein.

 

In Zundert heerst ondanks de economisch gunstige tijden en het minimabeleid nog steeds armoede en zitten mensen in de bijstand. De maatschappelijke bijdrage van uitkeringsgerechtigden kan vergroot worden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hoe staat uw partij hierin?

 

Lokaal Perspectief stelt dat de ontvangen bedragen van het Rijk bestemd voor het Sociaal Domein ook daadwerkelijk daaraan besteed moeten worden. Het zogenaamde “oormerken”. En niet zoals nu het geval is een bedrag van € 600.000 daarvan gebruiken voor algemene middelen.

 

LP stelt voorts dat de zgn. Kleinsmagelden (ca € 60.000 per jaar) zouden moeten worden aangewend om de gezinnen die daarvoor in aanmerking komen tegemoet te komen in de kosten van het lidmaatschap van verenigingen. Hier tegenover zou kunnen staan dat zij een bijdrage leveren als vrijwilliger voor deze vereniging.

 

LP is voorts van mening dat de bijdrage WMO voor mensen die het toch al niet gemakkelijk hebben omlaag moet, maar nog liever wordt afgeschaft.

 

Tenslotte zou de gemeente Zundert zelf het goede voorbeeld moeten tonen door meer mensen die moeilijk aan werk komen een passende functie aan te bieden binnen het gemeentelijk apparaat.

 

4) Veiligheid.

 

Alle inwoners van Zundert zijn gebaat bij een veilige leefomgeving. Dit gevoel kan nog meer vergroot worden door cameratoezicht in de openbare ruimte. Hoe denkt uw partij daarover?

 

Lokaal Perspectief is van mening dat meer blauw op straat het gevoel van veiligheid vergroot. Cameratoezicht op de ontsluitingswegen draagt bij aan dit gevoel. Ook vinden wij dat onze buurtpreventie beter zal functioneren als ze professionele ondersteuning krijgen. Het zijn per slot van rekening allemaal goedwillende vrijwilligers, die zeker niet belast moeten worden met politietaken. De politie is nu teveel bezig met ondersteuning van verwarde personen. Hiervoor vinden wij dat geld vrij gemaakt zal moeten worden via het sociale domein en dan kunnen we volgens LP, direct meer blauw op straat realiseren.

 

5) Financiën

 

Iedereen ziet graag de lokale heffingen op een acceptabel peil. Zundert staat er financieel beter voor dan in de afgelopen jaren, dus is er wellicht ruimte om de lokale lasten niet te laten stijgen. Hoe denkt uw partij daarover?

 

De stelling dat Zundert er financieel beter voorstaat is naar de mening van LP niet juist.

Er zijn te weinig middelen gereserveerd voor de toekomst en het college heeft grote moeite om een sluitende begroting te kunnen overleggen. (brief provincie)

 

De lokale lasten bedragen minder dan 10% van de totale begroting en zijn wat hoger dan de omliggende gemeenten. Alleen al om die reden is een verdere stijging niet wenselijk.

 

Het uitgangspunt van LP is dat de gemeentelijke dienstverlening van het hoogst haalbare niveau moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. LP is van mening dat in de uitgavensfeer (verbeterde efficiency) nog de nodige stappen gedaan moeten worden om het kostenniveau te verlagen. LP denkt daarbij aan verbeterde beheersplannen onderhoud wegen en groen, meer baten uit de grondpolitiek en bovenal uitstel van de verbouwingsplannen van de gemeentelijke organisatie.

 


 

Economie en Innovatie;

Zorg en Sociaal domein;

Financiën;

Omgeving en Maaschappij;

Veiligheid.

 

Hoe denken de 7 Zundertse politieke partijen erover? Hoe staan de gloednieuwe mensen van Lokaal Perspectief erin?

Kijk en luister en wellicht brengt dit je dichter bij JOUW belangrijke stem op 21 maart.

 

https://zundert.stemkijker.nl