Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Lijstnummer 7

Download
Lokaal Perspectief verkiezingsprogramma
Adobe Acrobat document 914.6 KB

In deze download vindt u ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 

Vanwege de opstart en korte tijd die we hebben richting de gemeenteraadsverkiezingen, is het VKP niet door de ledenvergadering vastgesteld, maar door het LP-bestuur en de toekomstige fractie.

 

Uiteraard blijven we openstaan voor uw reacties en opmerkingen, evenals (vooral) voor nieuwe leden en kandidaatsleden.

 

 

Wat willen we de komende 4 jaar bereiken?

  • Het werken binnen de kaders van leefbaarheid en duurzaamheid is van cruciaal belang, met name voor het wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente. Speerpunt daarbij is dat de identiteit van de dorpen behouden blijft waaronder de basisvoorzieningen, zoals scholen, sportparken en een centrumplein.
  • Het herijken van de toekomstvisie woningbouw. Doel is meer goedkopere woningen voor de doelgroepen jonge gezinnen, en senioren (we denken aan 20 woningen per jaar).

  • Dat de totale uitkeringen voor het sociale domein geoormerkt worden en blijven voor ouderenzorg, jeugdzorg en werk voor mensen met een beperking.

  • Het verbeteren van de faciliteiten voor het behouden van de bedrijven in onze gemeente en het ontwikkelen van een meerjarige visie voor innovatie naar duurzame landbouw, van onder meer de vrijkomende agrarische bedrijven en gebouwen. We denken daarbij ook aan realisatie van een bio-campus.

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid en het realiseren van een efficiënter beheer- en onderhoudsplan voor de infrastructuur (groen+wegen) en stel eenduidig het tracé “van randweg naar rondweg” vast.

  • Voor omvangrijke en ingrijpende plannen (zoals tracé rondweg/ herinrichting kom Zundert) willen wij graag een integrale aanpak zien die begeleid wordt door een taskforce waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.