NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Vanwege de coronapandemie zijn de achterbanvergadering en de algemene ledenvergadering opgeschort. Hopelijk kunnen we in de maand juni een fysieke ledenvergadering houden.

Wel hebben we maandelijks een digitale fractievergadering, zie hierna het bericht van de fractie! We laten dit tijdig aan u weten.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om u aan te melden voor tips voor de verkiezingen. Er is veel Lokaal te doen. Dus schroom niet en doe mee met LP voor de verkiezingen in maart 2022. Samen komen we verder.

Vragen of tips? Stuur a.u.b. een mail naar onze secretaris Christof de Bie, e-mail: gilgazaa@outlook.com of via rienvdsande@ziggo.nl.

Alvast bedankt .

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Als u een onderwerp wilt bespreken, dan nodigen wij u uit om een keer digitaal deel te nemen aan ons fractieoverleg. Ongeveer 1,5 week voor de Rondevergaderingen houden Geert, Peter, Rien en Jac fractieoverleg. Tijdens het fractieoverleg evalueren we de afgelopen periode en bespreken we actuele zaken. Verder bespreken we de onderwerpen op de agenda voor de komende Rondes, nemen we ons LP-standpunt in en formuleren we de technische vragen. Wilt u eens deelnemen aan het fractieoverleg, stuur dan een mail naar jac.vanoijen@gmail.com. Jac zorgt er dan voor dat u een vergaderlink in Microsoft Teams krijgt.

Onder voorbehoud de data voor het volgende fractie overleg:

Donderdag 13 mei 20.00 uur of vrijdag 14 mei,

Vrijdag 11 juni 20.00 uur

 

Fractieoverleg 11 maart

Deze keer zijn ook Bob van Riel, Jack Groot, Andre Herijgers en wethouder Patrick Kok aangesloten.

Gesproken over knelpunten Vitaal Buitengebied, parkeerprobleem Rijkepad, idee invoeren zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwplannen, bezwaren omwonenden Tuinderij fase 3, capaciteitsgebrek netwerk bij particuliere plannen zonnepanelen, idee verplaatsen corsobouwtent i.v.m. bestemmingsplan Zuidrand Achtmaal, project Weidepracht Klein-Zundert.

 

Ronde 23 maart

Presentatie stand van zaken gedeelde mobiliteit door medewerker Provincie. Vanwege Corona doen vervoersbedrijven op dit moment geen aanbiedingen, de concessies worden uitgesteld naar 2025 en er is overleg om de huidige concessie tijdelijk te verlengen. LP wijst op het feit dat door meer thuiswerken in de toekomst de vraag naar openbaar vervoer zal afnemen en vraagt om samenspel met werkgevers om O.V. te stimuleren.

Evaluatie nota Verbonden Partijen: LP vindt dat de Raad beter in positie gebracht moet worden. Als je vragen hebt over kosten en efficiency verbeteringen dan vinden V.P. dat lastig. Sommige negeren zelfs de financiële uitgangspunten. Graag knelpuntenoverzicht, de verantwoordelijkheid van betere communicatie moet bij V.P. liggen.

Vaststellen bestemmingsplan Achtmaal Zuid: mooi plan voor 40 woningen, eens met andere fracties dat corsobouwplaats voor hinder kan zorgen, valt nu buiten het plan. Diversiteit van de woningen is prima, we hopen echt dat ouderen en starters nu aan bod komen.

 

Ronde 24 maart

Presentatie transitievisie warmte: belangrijke uitgangspunten zijn snelheid; innovatie b.v. waterstof: waterstofringleiding Dordrecht in de planning, Sabic blauwe waterstofproductie.

Aardgasvrij verwarmen moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Wederom is er een technisch adviesbureau (D.W.A.) ingeschakeld om een visie op te stellen. LP stelt vragen over hoe inwonersparticipatie uitgevoerd gaat worden, voordat de visie opgesteld is? Slechts 30 inwoners hebben de enquête ingevuld!

Doorontwikkeling bestuurlijke P&C cyclus: Voor LP is belangrijk: wat hebben we bereikt,

niet alleen financieel, maar ook bestuurlijk. We missen nog de integratie van de septembercirculaire

in de begroting.

Regionale energiestrategie 1.0 (R.E.S.): Vorig jaar heeft LP tegen het concept gestemd,

we kondigen nu een motie aan voor het Besluit. De informatievoorziening aan de inwoners vinden we onvoldoende. Groei op grootschalige daken heeft onze voorkeur, geen extra 3 windmolens na 2030.

 

Het Besluit 6 april

De motie van LP over de R.E.S.:

1. Stimuleren zon op daken woonhuizen en bedrijfs- en overheidsgebouwen;

2. Overleg met Rijkswaterstaat over aanleg zonnepark op taluds langs A16/E19;

3. Mogelijkheden onderzoeken aanleg van zonneweiden op niet vruchtbare reststroken zoals

voormalige stortplaats (Leemsputten) ipv de aanleg op landbouwgronden.

Is met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Dus nu succes!!!!!

Alleen het genoemde % van 15% hield geen stand.

 

Ronde 20 april

Ingekomen stukken: brief omwonenden over vermoeden illegale bouwactiviteiten en plannen voor het oprichten van een particuliere B3 school aan de Bovenheining. LP is van mening dat een dergelijke activiteit niet past in het bestemmingsplan buitengebied.

De visie op vrijetijdseconomie, elk seizoen een kleurrijk Zundert: LP is tevreden over deze nieuwe visie; goede marketingstrategie; goede combinatie tussen ambitie en realisme; professionele promotie kan betaald worden; LP vraagt meer aandacht voor streekprodukten; Vitale vakantieparken moeten flexibel in kunnen spelen op de markt.

Bestuursopdracht onderwijshuisvesting: informatie over stand van zaken bouwplannen. Grotere basisschool nodig voor Klein-Zundert ivm hogere leerlingen prognose; in juni komt er raadsvoorstel. Voor IKC Zundert in de Burg. Manderslaan is programma van wensen opgesteld. Voor basisschool St. Jozef in Wernhout is subsidie ontvangen voor klimaatbeheersing. Uitbreiding met 2 lokalen IKC de Plaetse valt

€ 30.000,- duurder uit en zal voor de herfstvakantie 2021 klaar zijn.

 

Ronde 21 april

1e Bestuursrapportage 2021: LP is behoorlijk geschrokken van het negatieve resultaat van € 600.000,-. Er is een structureel tekort van € 700.000,- op Sociaal Domein. De exploitatie reserve is slechts € 1,9 miljoen. Solvabiliteit is gedaald naar 12,3% (VNG indicator 20%). LP zag dit al aankomen bij de begrotingsbehandeling in nov. 2020; helaas werden alle moties en amendementen weggestemd. LP stelt voor om z.s.m. de financiële situatie te bespreken om bij te sturen. LP zou o.m. willen bijsturen op een actiever grondbeleid, meer zelf (lokaal) doen, minder inhuren door externe bureaus en het invoeren van

bezuinigingsmaatregelen. Ondanks de noodzaak hiervoor werd dit idee helaas (nog) niet door de wethouder en andere partijen ondersteund. Ook BDO heeft niet voor niets geadviseerd om te zorgen voor een bedrijfsmatige aanpak. Onderwerp met debat naar het Besluit van 18 mei.

 

Proloog Zomernota 2022: presentatie door de concerncontroller.

Met de proloog wordt de raad geïnformeerd over de meest actuele algemene en financiële ontwikkelingen ten behoeve van zijn voorbereiding op de algemene beschouwingen. Inmiddels hebben op initiatief van LP alle fracties in het presidium afgesproken dat we op 8 juni gezamenlijk stilstaan bij de penibele financiële situatie van de gemeente. Kortom, welke maatregelen vindt de raad die getroffen moeten worden om financieel sterker te worden. Dit betekent waarschijnlijk dat een aantal investeringen zullen worden uitgesteld, maar dat we ook kijken naar andere uitgaven, zoals de vele kostbare onderzoeken. LP vindt deze discussie op zich te laat, we hadden dat liever vorig jaar al gedaan, maar stonden daar toen alleen in, maar beter laat dan nooit. Bij deze discussie willen we alle actuele financiële informatie hebben die daarvoor nodig is, zoals de 1e Berap, de invloed van de Rijksmeicirculaire, etc. Uiteraard houden wij u van de uitkomst van deze beraadslagingen op de hoogte. Indien er leden zijn die hiervoor ideeën hebben horen we dat natuurlijk graag van u.

 

Vooruitblik op de Rondes van 25 en 26 mei

Onderwerpen:

  • Procesvoorstel strategie Veiligheid (opmaat naar strategische visie);
  • Bestemmingsplan Buitengebied 5e veegplan;
  • Vaststellen beleid kansspelen;
  • Transitievisie warmte.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met fractieleden:
Geert, tel. 06 - 515 11 449

Jac, tel. 06 - 231 66 176

Peter, tel. 06 - 229 95 414

Rien, tel. 06 - 251 65 955

 

JvO