NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Beste Leden en sympathisanten van Lokaal Perspectief.

We zijn gestart met het jaar van de waarheid, te weten het jaar voor de gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Zodra de coronaregels het toelaten komt hierover een Algemene Ledenvergadering.

Plan van aanpak voor deze vergadering:

Namens het bestuur willen we kort stilstaan bij onze missie Samen op weg naar een betere toekomst, met de uitspraak Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

Hoe gaan we samen werken aan de voortgang van ons thema bij de komende gemeente-raadsverkiezingen in maart 2022? Ik zeg u we zullen meer samen gaan doen. Daarom roep ik u allen op om mee te willen denken over een nieuw programma. Daar hebben we denkers, schrijvers, campagnemensen en kandidaten voor nodig. Ik kijk uit naar onze leden en sympathisanten en nieuwe leden die zich hiervoor spontaan willen aanmelden.

Doe het nu, doe mee, het is leuk, nuttig en interessant werk.

Meld je aan bij onze secretaris Christof de Bie, email: gilgazaa@outlook.com of via de voorzitter, email: rienvdsande@ziggo.nl of bel Rien: 06-25 165 955.

Vragen, die zullen er vast wel zijn. Graag zullen we deze beantwoorden.

We kijken met belangstelling uit naar uw reacties. Met dank.

Namens het bestuur LP, de voorzitter Rien vd Sande.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Alle vergaderingen zijn digitaal (via Microsoft Teams) en worden rechtstreeks uitgezonden via zundert.notubiz.nl . Als er een onderwerp is dat u bijzonder interesseert, dan kunt u dit ook later nog eens terugkijken. Ook kunt u in de weekmail alle raadsmededelingen en Collegebesluiten lezen en wordt daar bekendgemaakt wanneer de documenten voor de komende Rondevergaderingen en Het Besluit zijn in te zien.

 

Ronde 26 januari

Als initiator van de verordening gemeentelijk noodfonds Covid-19 zijn wij zeker akkoord met overheveling van het resterende bedrag ad €245.000,- naar 2021; hiervan wordt €50.000,-- gereserveerd voor bestrijding armoede. Verder hebben we positief ingestemd met het mooie plan voor de bouw van 6 appartementen St.Bavostraat 19 en bestem-mingsplan Ettensebaan 2, waar agrarische bestemming omgezet wordt naar cursuslocatie met overnachtingsmogelijkheden. Ook is de raadsmededeling aanpassing subsidies Stichting Welzijn Zundert en Surplus besproken.

 

Ronde 27 januari

Studie Nut en noodzaak Zuidelijke Verkeersontsluiting doet veel stof opwaaien zowel bij de politieke partijen als bij de Zundertse bevolking en ondernemers. Het rapport is onvoldoende onderbouwd en de uitkomst is ingegeven door de financiële zwakte van onze gemeente! Vele partijen zijn geschokt door het raadsvoorstel om voorlopig geen tracé-besluit te nemen, maar te volstaan met enkele lapmiddelen voor verbetering verkeersveiligheid Prinsenstraat, deel Molenstraat en Wernhoutseweg en het sluipverkeer door de woonstraten Veldstraat en Burg. Manderslaan te weren. Er zijn deze avond drie insprekers en diverse ingezonden brieven. LP heeft zich zowel in de Ronde als in het Besluit fel verzet tegen dit voorstel, want het is één van de bestuursopdrachten om in deze periode het tracébesluit te nemen. Dit wordt een belangrijk onderwerp voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, want dit is zeer belangrijk voor de toekomst van Zundertse bedrijvigheid en voor verbetering van het woonklimaat in genoemde straten. Bij het College en de coalitiepartijen is duidelijk gebrek aan een toekomstvisie. Regeren is vooruitkijken! Kijk eens hoe de gemeente Rucphen de verkeersontsluiting voortvarend aanpakt!!!

 

Het Besluit 9 februari

Het debat over de Zuidelijke Verkeersontsluiting is stevig vervolgd in deze vergadering, LP dient amendement in ondersteund door ONPL, OPZ en D66, om beslispunt 2 (dat we vooralsnog geen aansluitend onderzoek doen) uit het raadsvoorstel te halen en dient een motie in, om een studiegroep tracékeuze samen te stellen. Helaas zijn beide met 11 tegen 8 stemmen verworpen.

Ook startnotitie omgevingsvisie is behandeld. LP vindt de startnotitie op zichzelf best prima. Er wordt veel aandacht besteed aan inwonersparticipatie, doch grote delen van het buitengebied worden niet betrokken. Nieuwe woonvormen in het buitengebied moeten beperkt blijven, niet toestaan in de primaire agrarische hoofdstructuren.

 

Ronde 23 februari

De raadsmededeling overgang Stichting Welzijn Zundert (SWZ) naar Surplus Welzijn roept ook bij LP diverse vragen op, met name forse onderlinge verschuivingen en hogere toe-gekende subsidies in het openbare subsidieregister van 2020 en 2021. We zullen later hier nog raadsvragen over stellen. We zien bij SWZ dat 70% organisatiekosten zijn en 30% zijn projectkosten! OPZ brengt onderwerp heroverweging subsidieverstrekking 2022 voor SWZ in maar krijgt weinig bijval. Verder is LP positief over de meerkosten Jeugdwet en WMO 2020 t.g.v. Corona. Verder positief over beleidskader beschermd wonen regio Breda; graag aandacht voor belang lokale toegang en we zien knelpunten uit de praktijk terug zoals bij buurtbemiddeling.

 

Ronde 24 februari

Stedenbouwkundige visie herontwikkeling Bredaseweg 2: er is nu een 4e variant voorgesteld; minder bouwmassa op de hoek van de Meirseweg, het appartementsgebouw stijl Leerlooierij, is gesplitst in twee delen met glazen tussenwand; verdiept parkeren; 2 bouwlagen met een kap als 3e laag. Voor de rest groene ruimte. LP ziet graag variaties in het bouwvlak, wil geen wijzigingsbevoegdheid voor een villa Wilhelmina; oude Rabobank helemaal afbreken; mogelijk een paviljoen naast bouwvlak C; houdt de zichtlijnen open vanaf de rotonde met kleine bouwvlakken. Ga de omgevingsdialoog aan over bebouwing

en functies voor het park.

Stand van zaken Pilot Vitaal Buitengebied: Er zijn presentaties over de 7 pilotgebieden, t.w. Pannenhoef, Raamberg, de Eldert, Hulsdonk, Buisse Heide, AA of Weerijs en Breedschot. LP krijgt wel vragen van ondernemers buitengebied, o.a. over toegankelijkheid loket en doorverwijzing. Diverse ontwikkelingen zoals agrarisch natuurbeheer, circulaire landbouw, ontwikkelruimte voor ondernemers. Er is veel tijd nodig om initiatieven rond te krijgen, maar ook geld om te compenseren. Kaders stellen door de Raad gebeurt in alle buurgemeenten!

 

Het Besluit 9 maart

Wederom brengt OPZ motie in voor "status aparte" voor SWZ. LP steunt deze motie niet i.v.m. precedentwerking; wat is er aan de hand bij SWZ gezien de mail van een exbestuurslid? Op advies van LP houdt OPZ de motie aan totdat duidelijk is hoe de fusiegesprekken tussen SWZ en Surplus verlopen. Onderwerp Bredaseweg 2, zoals vermeld bij de Ronde. De wethouder kan aan de slag met de omgevingsdialoog en zal de resultaten terugkoppelen naar de Raad.

 

Vooruitblik op de Rondes van 23 en 24 maart 2021

De agenda's en de documenten zijn reeds in te zien bij: www.zundert.nl, bestuurlijk

informatiesysteem (B.I.S.) link : https://zundert.notubiz.nl/

Er zijn zeker interessante onderwerpen:

  • evaluatie nota verbonden partijen
  • bestemmingsplan Achtmaal Zuid
  • Gedeelde mobiliteit
  • Transitievisie Warmte
  • Doorontwikkeling bestuurlijke planning & control cyclus
  • Regionale energiestrategie 1.0 (RES)

De fractieleden zouden het fijn vinden als LP-leden hun mening geven over onderwerpen die ze interessant vinden. Gaarne jullie reactie uiterlijk 22 maart per mail of telefonisch.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met fractieleden:
Geert, tel. 06 - 515 11 449

Jac, tel. 06 - 231 66 176

Peter, tel. 06 - 229 95 414

Rien, tel. 06 - 251 65 955

 

JvO