TERUGBLIK 2020 en EEN VOORUITBLIK op het NIEUWE JAAR DOOR HET BESTUUR

Beste leden, sympathisanten en inwoners van de gemeente Zundert.

We blikken terug op een bijzonder jaar 2020. Het jaar van de onverwachte coronapandemie. Het raakte onze gehele samenleving. Zelfs voor sommigen door verlies van een dierbare of door langdurige ziekte, of door werkeloosheid. Het raakte families, bedrijven, onderwijs, etc.

Ook voor het raadswerk werden we genoodzaakt om digitaal te vergaderen en helaas zonder publiek!

Het doel van ons verkiezingsprogramma, vroegtijdig overleg met de inwoners werd hierdoor grotendeels belemmerd. We gaan er vanuit dat we medio mei a.s. de achterban-vergaderingen weer kunnen opstarten.

Het raadswerk hebben we met de fractie- en burgerleden voldoende kunnen voortzetten. We hebben onze speerpunten via onze adviezen, amendementen en moties voldoende kunnen borgen in de raads-vergaderingen en bijeenkomsten.

 

Tot slot; we nodigen u uit om zo veel als mogelijk in onderstaande hartenkreet met ons mee te denken. Met als doel onze visie nieuw leven in te blazen of te herijken waardoor we de toekomst van onze gemeente voor u en bedrijven en verenigingen kunnen verbeteren. We zijn trots op ons ledenaantal van 37, maar we willen het ledenaantal uitbreiden!!

Actieplan in het nieuwe jaar voor LOKAAL PERSPECTIEF.

 

In maart 2022, dus over ruim één jaar worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bestuur en fractie zijn op zoek naar versterking voor onze partij, dit alles in de ruimste zin des woords.

 

Wilt u lid worden of bent u geïnteresseerd in ondersteuning van onze partij LP of kent u iemand die politiek actief wil zijn; neem dan contact met ons op, of meld je aan via mail:

Geert Aerts, fractievoorzitter, tel. 06-515 11 449, email: ru6cm3@kpnmail.nl, of

Rien van de Sande, partijvoorzitter, tel. 06-251 65 955, email: rienvdsande@ziggo.nl

Heel graag tot horens en tot ziens.

 

Bestuur en fractie van Lokaal Perspectief

wensen u en de uwen een gelukkig en gezond 2021 toe

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Ook alle vergaderingen in november en december waren digitaal (via Microsoft Teams) en werden rechtstreeks uitgezonden via zundert.notubiz.nl. Als er een onderwerp is dat u bijzonder interesseert, dan kunt u dit ook later nog eens terugkijken, via deze zelfde site zundert.notubiz.nl.

 

Ronde 3 november

Vanavond behandelen we Richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen (GR) en uitdaagrecht gemeente Zundert.

Het zijn de financiële richtlijnen van alle regelingen waaraan de gemeente deelneemt voor taken die ze zelf niet uitvoert, zoals b.v. GGD, Werkplein, Omgevingsdienst, Regio West Brabant. Het voorstel van het College is om pas op de plaats te maken, dus geen verhoging toe te staan. Dit betekent dus hooguit dat er een indexering is van 1 - 2 %. LP is het hier niet mee eens, we vinden dat de teugels strakker aangetrokken moeten worden. We gaan wel aan de slag met raadsrapporteurs om ervoor te zorgen dat de raden meer controle krijgen over deze regelingen.

Bij uitdaagrecht krijgen inwoners de mogelijkheid om taken uit te voeren met bijbehorend budget, die normaal door de gemeente gedaan worden. Denk daarbij bv aan groenonderhoud in de wijk of als de speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Het voordeel is dat het dan kwalitatief beter zal zijn en ook meer gewaardeerd zal worden. Contacten lopen via de ambassadeurs.

 

Ronde 4 november

LP vraagt of zelfbewoningsplicht opgenomen kan worden in de plannen voor Weide-pracht 2 en Laguitensebaan, teneinde te voorkomen dat investeerders goedkope sociale woningen opkopen om ze daarna duur te gaan verhuren. Er komen 25% resp. 35% sociale huur- en koopwoningen in deze plannen.

Er is een presentatie over Vrijetijdseconomie, met als inspreker mevr. Geerts van PRET. De doelstelling is dat Zundert in 2023 5% meer dagtoeristen en 5% meer verblijfstoeristen aantrekt. PRET pleit er voor om 20% van de opbrengst toeristenbelasting = € 30.000,- daadwerkelijk te laten besteden door een nieuw op te richten Stichting Vrijetijdsfonds. Er liggen zeker meer mogelijkheden in ons vitale buitengebied. We hebben prachtige natuur-gebieden om te wandelen en te fietsen, denk aan doortrekken fietspad langs de AA of Weerijs naar de Belgische grens. Wensen van Lokaal Perspectief zijn een commerciëlere VVV, maatwerk arrangementen, aparte benadering per doelgroep.

Wij zijn het eens met de voorstellen over nota parkeernormen en de algemene verordening openbare infrastructuur.

 

Begrotingsraad 10 november

BNdeStem van 12 november is duidelijk: ALLEEN Lokaal Perspectief STEMT TEGEN BEGROTING ZUNDERT. Eigenlijk gaat de burger zo'n 7,5 procent meer ozb betalen.

Wij zijn het niet eens met de woorden van de wethouder: "We investeren, dus hogere lasten zijn verdedigbaar”.

Standpunt LP: We hebben het hier niet over nieuwe investeringen maar alleen maar over vervanging van bestaande gemeentelijke gebouwen en/of infrastructuur; daar had je voor moeten reserveren! Derhalve stelt LP voor om minder te investeren en te besparen op de organisatiekosten. LP heeft amendementen ingediend voor een totale structurele besparing van € 640.000,- Echter alle 9 amendementen en 1 motie van LP zijn niet aangenomen door de andere partijen.

Omdat de begrotingen voor 2021, 2022 en 2023 niet sluitend zijn en er ook zorgen zijn over onvoldoende solvabiliteit, stemt LP als enige fractie tegen deze begroting. Wat gaat de Provincie van deze begroting vinden?

 

Beeldvormende raad 17 november Woonvisie

Concept woonvisie 2021 - 2025, er is een woningbehoefte onderzoek gedaan.

Het is nu duidelijk wat fractie van de Sande en LP al jaren roepen: er is te weinig en niet betaalbaar gebouwd voor de doelgroepen starters en senioren. Thuisvester gaat nu proberen een inhaalslag te maken en ook projectontwikkelaars zullen rekening moeten houden met dit beleid. Stimuleer doorstroming en levensloopgeschikte woningen, zorg voor flexibiliteit.

 

Het Besluit 24 november

Belangrijk onderwerp op de agenda: renovatie DJA atletiekpark. Afgelopen maanden is hier veel over geschreven en gesproken. Door toedoen van ONPL, VVD en DB verdient dit politieke proces geen schoonheidsprijs. De vereniging heeft zelfs een petitie "geen streep door DJA" ondertekend door 3051 personen, aangeboden aan de Raad. Dit onderstreept meteen het algemene belang voor onze gemeente en LP heeft zich steeds positief opgesteld om de renovatie door te laten gaan. Uiteindelijk is de hele raad akkoord gegaan met een investeringsbudget van € 775.000,-. Wij vinden dat de uitbreiding van enkele

atletiekonderdelen (het pluspakket) later aan de orde zal kunnen komen.

LP vraagt voor de derde keer naar de stand van zaken m.b.t. scheiding energiemeter

VVR omdat ze zonnepanelen willen leggen, dit speelt nu vanaf november 2019!!!

 

Bredaseweg 2 (oude Rabobank) 30 november indienen ideeën

In onze nieuwsbrief nr 6 hebben we e.e.a. verteld over de beeldvormende raad van 21 september met als onderwerp renovatie van cultuurcentrum De Schroef. Dit heeft een vervolg gehad in een beeldvormende raad op 17 november over mogelijkheden voor Bredaseweg 2.

Alle fracties zijn in de gelegenheid gesteld om hun aanbevelingen/wensen/meningen en ideeën schriftelijk in te brengen. Onze fractie is maandagmiddag 23 november de situatie ter plaatse gaan bekijken. Dat doen we bij meerdere bestemmingsplannen.

In het concept plan moet wel rekening gehouden worden met enkele voorwaarden t.w. de unieke bladhoudende eik moet behouden blijven evenals het kapelletje, op hoek met Meirseweg en vanuit Bredaseweg moet het van Gogh Kerkje goed zichtbaar zijn. Zoals reeds gemeld zijn er plannen om de Schroef te gaan verbouwen met als concept plan: combinatie cultuurcentrum en kantoorruimte voor een deel van de ambtelijke organisatie + welzijnswerkers.

Voor de Bredaseweg 2 hebben we 8 aanbevelingen/wensen en meningen ingebracht. LP vindt de omgevingsdialoog en de mening van belanghebbenden (draagkracht) erg belangrijk, dat moet vroegtijdig gebeuren in de conceptplannen.

Daarnaast hebben we ook 5 ideeën ingebracht en we hebben een architect een impressie laten maken hoe volgens ons deze locatie het best ingevuld kan worden.

 

 

Het oudste gedeelte van de Rabobank restaureren voor een extra expositieruimte voor het van Gogh museum vinden wij geen goede optie.

Verder zijn wij van mening dat je de ambtelijke organisatie beter onder kunt brengen op deze nieuwbouwlocatie in combinatie met appartementen en dat het zelfs mogelijk zou zijn om dit te combineren met het cultuurcentrum. De Schroef komt dan vrij voor woningbouw, uiteraard in de huidige stijl. Wordt vervolgd.

 

Ronde 1 december

Belangrijkste onderwerpen: Nota grondbeleid 2021-2024; 2e bestuursrapportage 2020 en de verordening gemeentelijke belastingen 2021.

Nota grondbeleid: Het huidige beleid wordt voortgezet. Kaderstellend, faciliterend en strategisch actief waar mogelijk. LP had graag een wat actiever grondbeleid gezien, teneinde zelf meer invloed uit te kunnen oefenen op de woningbouw en als verdienmodel.

2e bestuursrapportage: LP ziet een structureel negatief resultaat van € 750.000,-. Daar moet meer aan gedaan worden. Hoe kunnen we kosten besparen? Het nettobedrag van de financiële gevolgen Corona is -€ 88.327,- Wij zijn positief over het overhevelen naar 2021 van het coronakrediet voor noodgevallen.

Verordening gemeentelijke belastingen 2021: LP verzet zich tegen de onnodige verhoging van de gemeentelijke belastingen met 8%, volgens ons is 2% voldoende.

We zijn 21% duurder dan de omliggende vergelijkbare gemeenten; die zetten wel de tering naar de nering! LP kondigt motie aan voor de toeristenbelasting: geen voorlopige aanslag 2021 voor kleine ondernemers.

 

Ronde 2 december

Bezorgdheid intensieve veehouderij in de grensstreek: Uitbreiding van bestaande kippen-stal in Wuustwezel gaat niet door vanwege grote bezwaren in de omgeving.

Wijziging gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke Sociale Dienst bij Werk-plein: Door een wetswijziging wordt de verantwoordelijkheid van inburgering status-houders bij de gemeenten gelegd per 1 juli 2021. Dit gaan we in D6 verband doen bij het Werkplein.

Woonvisie 2021-2025: met debat naar de Raad. Diverse vragen gesteld tijdens de beeldvormende raad 17 november. Wij vinden de gemiddelde wachttijd voor huurwoningen veel te lang en ook kun je in een andere gemeente terechtkomen. Wij zijn voor een groter aanbod van sociale huurwoningen en betaalbare starters- en seniorenwoningen. Nieuwe woonvormen zijn bespreekbaar.

Algemene plaatselijke verordening: De 2e wijziging dit jaar van de APV gaat over beperking mogelijkheid meldingsplicht evenementen, exploitatievergunning openbare inrichting, verbod lachgas, bestuursrechtelijk optreden en het voornemen dialoog sluitingstijden horeca. Meerderheid van de raad is er niet voor om deze dialoog op dit moment te houden.

Concept beleidsregels evenementen in Zundert: Het concept is opiniërend in deze Ronde besproken. Zowel organisatoren als de gemeente hebben behoefte aan een beleid waarin alle aspecten van evenementen samenkomen. Ook de jongerenraad is betrokken.

Gelukkig wordt er in onze gemeente heel veel georganiseerd, maar naast hele positieve resultaten hebben evenementen ook belastende neveneffecten zoals verkeersdrukte, afval en geluidsoverlast. Het vreemde is dat bezoekers van festivals aangeraden wordt om gehoorbescherming te dragen vanwege extreem hoge dB, maar wat met omwonenden?

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp dan verwijzen wij u naar zundert.notubiz.nl; Ronde 2 dec., agendapunt 11, "een bruisend en leefbaar Zundert in balans".

 

Het Besluit 15 december

Zie Rondes 1 en 2 december.

Rik Hindriks is benoemd als nieuwe voorzitter van de Rekenkamercommissie en er is afscheid genomen van de vorige voorzitter, Julien van Ostaaijen.

Vanwege onvoldoende steun van de andere partijen heeft LP het amendement voor uitstel van de voorlopige aanslag 2021 toeristenbelasting, ingetrokken.

Wederom ontwijkt de wethouder de vragen van LP hoe hij de te hoge belastingverhoging uit gaat leggen aan de burgers! Dat kun je niet met een infografic in de Bode; geen besparingen wel lastenverhogingen. Zoals reeds gemeld bij de Ronde is LP het niet eens met de verhogingen van de gemeentelijke belastingen en heeft als enige tegen gestemd.

Bij de Woonvisie 2021-2025 heeft LP de noodzaak benadrukt dat corporaties meer sociale woningen moeten bouwen. Jaarlijkse evaluatie van de woningbouw en bijsturing is prima.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

 

JvO