VANUIT HET BESTUUR

Beste leden, op 31 augustus hebben we in de Koutershof de algemene ledenvergadering gehouden en daarna een openbare achterbanvergadering. Deze avond werd goed bezocht en er is zeker nuttige informatie gedeeld over Centrumvisie Rijsbergen, verkeers-problematiek, buitengebied etc. Zodra dat mogelijk is gaan we een vervolg geven aan deze bijeenkomst.

Over 1,5 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen; bestuur en fractie zijn op zoek naar versterking, bent u zelf geïnteresseerd of kent u iemand die politiek actief wil zijn, meldt het ons.

 

U krijgt binnenkort een uitnodiging van het bestuur voor een digitale Algemene ledenvergadering. Het onderwerp: een wet die Politieke Partijen een basis biedt voor het verkrijgen van subsidie van de Rijksoverheid. De gelden mogen aangewend worden voor ledenwerving, het organiseren van politieke informatie avonden, promotie van de partij en het organiseren van de verkiezingscampagne. Voor dit besluit is instemming van de ledenvergadering nodig. De leden wordt gevraagd in te stemmen met het getrapt lidmaatschap van Lokaal Brabant en de OSF.

De uitnodiging volgt binnenkort via onze secretaris met uitleg over de verbinding met het Zoom accountant. Dus houd uw mail aub in de gaten en mogen we op uw digitale aanwezigheid rekenen?

 

Beste leden, fractie en bestuur van Lokaal Perspectief. Na een plotseling hartinfarct op 27 augustus j.l. heb ik als gevolg daarop een hartoperatie gehad.

Het was voor mij en mijn familie een ingrijpende periode. Bij deze wil ik jullie allen hartelijk bedanken voor de bloemen, attenties, appjes, mails, telefoontjes, kaarten en vele mooie woorden.

De vele en warme belangstelling was voor mij en Bets een enorme steun.

Groetjes Rien, voorzitter.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is op 18 augustus de Zomernota behandeld. In de Zomernota 2021-2024 zijn de keuzes, prioritering en kaderstelling van de Raad verwerkt. Lokaal Perspectief heeft een motie (ondersteund door D66-ONPL en OPZ) ingediend, om de OZB maximaal met 2% per jaar te laten stijgen. Helaas staakten de stemmen, maar in de volgende vergadering van 29 september werd de motie weggestemd (10 tegen, 8 voor). Het College stelt een stijging voor van 8% OZB voor 2021. LP heeft haar zorgen geuit over de alsmaar stijgende overheadkosten (overbodige onderzoeken, extern ingehuurde dure krachten, veel te hoge ICT kosten).

 

Ronde 15 september

Besproken werd o.a.: Start plan van aanpak Zuidelijke Verkeersontsluiting, waarbij drie zoekgebieden onderzocht gaan worden. Verder procesaanpak Meerjaren Uitvoerings-programma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Wij constateren dat de laatste jaren praktisch alle investeringen en wegenonderhoud in Zundert plaatsvinden. LP zal zich inzetten om herinrichting de Risten/Kennedyplein naar voren te halen. LP heeft voor deze Ronde geagendeerd om het Ruimte voor Ruimteplan Hoefstraat te bespreken, wij vinden dat er te weinig sociale huur- en koopwoningen en woningen voor starters gebouwd worden. Echter de coalitie vindt dat starterswoningen hier niet passen! (er komen wel 12 twee -onder-één-kap woningen!) Wethouder zegt toe dat het onderwerp zeker betrokken wordt bij de nieuwe woonvisie (nov-dec).

 

Ronde 16 september

Wederom een volle agenda voor deze avond. Visie toekomstbestendige sportaccommodaties

wordt door alle fracties positief beoordeeld. LP wil weten hoe het staat met splitsing energiemeters op sportpark Laguiten? Dit zou volgens de wethouder te veel gaan kosten! Verder renovatie atletiekaccommodatie DJA: OPZ-D66-CDA en LP zijn positief over dit voorstel. Echter VVD-ONPL en DB vinden het bedrag van de investering veel te hoog. In de raadsvergadering van 29 sept. wordt behandeling door deze drie partijen van de agenda gehaald. LP is van mening dat deze vervangingsinvestering hoognodig is en een grote maatschappelijke meerwaarde heeft. De laatste ontwikkelingen zijn via BNdeStem, de Bode en andere media te volgen. Door de onbegrijpelijke houding van deze drie partijen dreigt DJA zonder veilige en goedgekeurde atletiekaccommodatie te komen zitten.

Ook gemeenschappelijke regeling WVS komt aan de orde. LP heeft veel waardering voor de wijze waarop het Werkvoorzieningschap haar taken uitvoert.

 

Beeldvormende raadsbijeenkomst 21 september

Het gaat over maatschappelijk vastgoed en renovatie Cultuur Centrum de Schroef.

Wat doen we met de oude Rabobank Bredaseweg 2, huur 2e verdieping Bredaseweg 1,

JeeKaace. Plan is om CCZ compleet te renoveren als multifunctioneel gebouw met vestiging

deel ambtelijke organisatie en WMO ondersteunende diensten, alsook EHBO, theaterzaal, vergaderfaciliteiten, voorzieningen ook 's avonds bereikbaar voor verenigingen. Kosten €1,5 miljoen. LP vreest dat de ruimte te beperkt is voor al deze activiteiten en dat er zeker €2 miljoen nodig zal zijn. Er loopt ook nog een motie van CDA/LP/... inzake koppeling Bredaseweg 1 en 2, Jeekaacee en de Schroef. M.a.w. deze moeten gezamenlijk behandeld worden in de Raad.

 

Beeldvormende raadsbijeenkomst 22 september

Inwonersparticipatie: LP is van mening dat burgers/bedrijven vooraf goed betrokken

moeten worden bij plannen voor onderhoud en projecten in hun omgeving. Ambassadeurs

helpen zeker om de kloof tussen burgers en Gemeente kleiner te maken.

Er is ook een uiteenzetting over Uitdaagrecht: burgers voeren gemeentelijke taken uit,

met bijbehorend budget, waardoor resultaten beter zullen zijn. Goede voorbeelden in

Rijsbergen zijn: aanleg speeltuin Warande, herstel groen in Het Boske. Bij de reconstructie

Oranjestraat worden inwoners vooraf betrokken.

 

Het Besluit 29 september

Helaas renovatie DJA van de agenda gehaald en motie LP maximale jaarlijkse indexatie

OZB verworpen. Ook amendement OPZ voor gedeelde doorkijk voor kernen Zundert en

Rijsbergen bij het meerjaren uitvoeringsplan GVVP 2020-2030 wordt verworpen.

 

Ronde 6 oktober

LP stelt vragen over het aanvullende compensatiepakket coronacrisis gemeenten. Verder

over de tussenstap naar de begrotingsraad 10 november, diverse vragen over uitruil riool

OZB heffing €300.000,-; overheadkosten in drie jaar tijd met 26,8% gestegen; voorstel

College verhoging van lokale lasten van 5,4% in 2021.

LP is tegen invoering van de ja/ja sticker, promoot de huidige stickers beter.

Schuldhulp verlening beleid 2020-2024 vindt LP een goed stuk; we hebben vertrouwen

in de aanpak; LP vraagt aandacht voor privacy; aandacht voor zzp'ers; vrijwilligers "Rood

voor Rood" worden ook ingeschakeld.

 

Ronde 7 oktober

Bij de raadsmededelingen heeft LP verplaatsing landbouw mechanisatiebedrijf naar de

Bredaseweg aan de orde gesteld; wij zijn daar positief over en hebben gevraagd om

medewerking voor hun plannen in de 2e fase en om ruime mogelijkheden voor reclame

uitingen. Bij de plannen in de Breedschotsestraat stelt LP een bedrijfsbezoek voor.

Presentatie Vitaal Buitengebied: er staat veel interessante info over gemeente Zundert

op de link https://brabantnl.foleon.com/concepten/zundertwerkbezoekeronnes/titelpagina/

Lokaal Perspectief is voorstander om meer grip te krijgen op de Verbonden Partijen door

raadsrapporteurs en zal daarvoor ook mankracht leveren.

College B & W heeft brief geschreven naar Gemeente Wuustwezel tegen uitbreiding mega

kippenstallen op de grens bij Wernhoutsburg, vanwege de gezondheidrisico's.

Meerderheid Ronde is voor intrekking referendumverordening, die al 11 jaar niet is

gebruikt.

 

Het Besluit 27 oktober

Zie Rondes 6 en 7 oktober. Alle onderwerpen worden volgens de raadsvoorstellen aangenomen.

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door VVD-ONPL-DB

om renovatie DJA budget te verlagen van €900.00,- naar €750.000,- en daarnaast ook

extra voorwaarden voor de vereniging en behandeling pas in december 2020. Fel verweer

van de andere partijen en de wethouder. De stemmen staken 9-9; motie zal bij de begrotingsraad

10 nov. opnieuw behandeld worden. De wethouder zegt toe het raadsvoorstel

met enkele posten te verlagen voor behandeling op 24 november in Het Besluit. Zie ook

het artikel in BNdeStem van 28 oktober.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

 

JvO