NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Terugkijkend op 2021 en een vooruitblik op het verkiezingsjaar 2022
Beste leden, sympathisanten en inwoners van de gemeente Zundert.

We kijken terug op een bijzonder jaar 2021. Het jaar van de nog steeds voortdurende coronapandemie. Het raakt onze gehele samenleving heel breed.

Ook voor het raadswerk werden we genoodzaakt digitaal te vergaderen, helaas zonder publiek! Onze LP-missie en LP-visie, o.a. vroegtijdig overleg met de inwoners en bedrijven, werd helaas het afgelopen jaar grotendeels ook belemmerd door de coronapandemie. We gaan er vanuit dat we medio februari, maart as informatieavonden voor onze leden kunnen houden en daarbij met u in gesprek te gaan over de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma.

We hebben afgelopen jaren onze speerpunten via adviezen, amendementen en moties voldoende kunnen borgen tijdens de raads- en ronde vergaderingen. Dit heeft ook geleid tot veel LP-publicatie in de media.

We kunnen met trots melden dat ons ledentaantal is gegroeid naar 44 LP-leden. Het bestuur dankt de fractie en burgerleden voor het vele werk dat het afgelopen jaar door hen is verzet.

De leden danken wij voor hun inbreng aan de partij, op welke wijze dan ook en kun trouwe verbondenheid met Lokaal Perspectief.

Wij nodigen u van harte uit om zo veel als voor u mogelijk is aan de verkiezingscampagne mee te werken. Medio januari as willen we van start zal gaan. U wordt geïnformeerd via de mail, website en media. De kieslijst hopen we de eerste nieuwe week van januari -helaas via een digitale vergadering- aan u voor te kunnen leggen.

De campagnewerkgroep, met uitbreiding tot een team van LP, wensen wij een veel

belovende campagne toe, met als inzet enkele raadszetels voor Lokaal Perspectief erbij in de gemeenteraad, vanaf 16 maart as!
Wij wensen u en de uwen een plezierig, gezond en inspirerend 2022 toe.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Er is na de laatste nieuwsbrief toch al weer veel te melden. Peter Reiters heeft zijn functie als burgerlid beëindigd vanwege zijn verbondenheid met het project Vitaal Buitengebied. Wel is hij nog vice-voorzitter LP-bestuur.
We zijn blij dat we onze LP-fractie uit hebben kunnen breiden met twee nieuwe leden, namelijk Piet Geerts uit Rijsbergen en Gerard Hertsenberg uit Achtmaal. Nu deze twee nieuwe burgerleden zijn toegetreden tot de fractie, zal Rien politiek niet meer actief zijn in de fractie. Zo kan hij zich volledig richten op de functie van LP-bestuursvoorzitter. We zijn Peter Reiters en Rien van de Sande zeer dankbaar voor hun vele werk dat zij voor de fractie als burgerlid verzet hebben. Onze twee nieuwe LP-fractieleden zijn inmiddels beëdigd als burgerlid en zij stellen zich in deze nieuwsbrief graag aan u voor.

 

Piet Geerts
Mijn naam is Piet Geerts, 31 jaar, woonachtig in de kern Rijsbergen. Zoon van Marc en Marion. Opgegroeid in een dynamisch gezin met vele activiteiten (oliehandel, Total Rijsbergen,vastgoed).
Werk:
Afgestudeerd in Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven, door de jaren heen gewerkt bij verschillende ingenieur- en technisch adviesbureaus in Olie&Gas, Marine, Food, Pharma, Chemische Industrie en momenteel ondernemer en technisch eindverantwoordelijk bij SDS Separation om een nieuwe centrifuge technologie te bouwen en te verkopen die gassen zuivert van vloeibare of vaste stoffen, emissies vermindert en product terugwint.
Hobby’s:
Podcasts en boeken lezen over economie, psychologie, politiek, filosofie en geschiedenis. Wielrennen, keyboard/gitaar spelen en af en toe wat gamen.
Motivatie:
In dit relatief korte werkzame leven ben ik al veel met ideologieën in aanraking gekomen en de schade die het oplevert. Te halsstarrig vasthouden aan een idee ook al wordt het bewijs keer op keer geleverd dat het niet werkt, daar gaat alles mee kapot. Intellectuele integriteit ontbreekt. Juist dit bewijs wordt door mensen niet alleen in bedrijven maar ook bij overheden structureel weggemoffeld, misvormd, genegeerd, geframed om maar ontweken te worden. Succesvol ondernemen is juist gelijk hebben wanneer iedereen denkt dat je gek bent. Bij ideologie is het omgekeerd en ideologische tegenstanders worden niet inhoudelijk gedebatteerd, maar structureel gedemoniseerd, ook al hebben ze een terecht punt. Nu zijn er vele ideeën uit de landelijke politiek die een grote impact gaan hebben op de lokale politiek en omgeving, denk aan huisvesting, klimaatverandering & duurzaamheid, corona, diversiteit & inclusiviteit, migratie, (on)gelijkheid, Keynesiaans ECB-beleid. Hiermee omgaan, en tijdig bijsturen. Het kaf van het koren scheiden is hierin een belangrijke taak, Lokaal Perspectief lijkt hierin de kar te kunnen trekken.
Na al dat klagen over de politiek ga ik er nu iets aan doen.

 

Gerard Hertsenberg
Mijn naam is Gerard Hertsenberg, ik ben 65 jaar en samen met Astrid woonachtig in Achtmaal sinds 2018. Daarvoor hebben wij 40 jaar in Breda gewoond, waar onze kinderen nog steeds wonen. Ik ben nog een tijdje werkzaam als senior beleidsadviseur bij het Openbaar Ministerie in Den Haag (hoofdkantoor) en adviseer het College van Procureurs Generaal op allerlei onderwerpen die te maken hebben met politie, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ik heb strafrecht en geschiedenis gestudeerd.
Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen is, dat ik ook wat terug wil doen voor de gemeenschap waar ik woon. Zeker met pensioen in het vooruitzicht wil ik niet alleen achter de geraniums gaan zitten.

 

Het politiek programma van LP spreekt mij aan: transparantie richting burgers, zuinig op de gemeenschapsgelden en sámen problemen oppakken en oplossen. Dat betekent meer huizen bouwen zodat de jeugd in de gemeente Zundert blijft, bouwen voor ouderen en andere woonvormen stimuleren zodat Zundert een bruisende gemeenschap blijft. Aandacht voor milieu zonder de belangen van de agrarische ondernemers uit het oog te verliezen. LP blijft ook een club waar ruimte is voor discussie en verschillende standpunten, maar waar uiteindelijk het belang van de inwoner van de gemeente Zundert voorop dient te staan.

 

 

Belangrijkste agendapunten en behaalde LP-resultaten dit najaar
Ons amendement over het laten vervallen van een investering op de begroting 2021 ad € 700.000,- voor herinrichting traverse Bredaseweg Zundert is niet aangenomen, maar heeft er uiteindelijk mede toe geleid dat dit plan aangepast is. Nu wordt voorgesteld om alleen verkeersveilige maatregelen te treffen (investering ad € 220.000,-). Maar we zullen proberen dit nieuwe plan nog te verbeteren in de Ronde van 15 december.


In oktober zijn enkele bestemmingsplannen vastgesteld en is de participatieleidraad en het bindend adviesrecht Omgevingswet besproken. Voor de participatieleidraad (vroegtijdig omgeving betrekken in de plannen) heeft de Raad besloten bij welke buitenplanse ontwikkelingen participatie verplicht is. Bij het  indend adviesrecht heeft de Raad aangegeven voor welke categorieën het College advies moet vragen aan de Raad. We hebben amendement mede ingediend om te voorkomen dat de Raad buitenspel staat bij aanleg zonneparken tot 2 ha. Ons agenderingsverzoek zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw woningen is behandeld in de ronde van 6 oktober, de coalitie is niet eensgezind omdat de huidige situatie nog niet in kaart gebracht is; maar de wethouder gaat aan de slag in het regio overleg en hij doet dat nu al b.v. bij de anterieure overeenkomst Weidepracht 2, waar we zelf grond inbrengen. Ook hebben we BN de Stem gehaald, dd 6 en 8 oktober 2021.


In november stond met name de gedragscode integriteit raads- en burgerleden op de agenda. Deze code is ook belangrijk voor de verkiezingen in maart 2022 en voor de nieuwe raads- en burgerleden. Volgens LP zijn de opmerkingen goed verwerkt maar zou de bepaling t.a.v. gebruik social media aangescherpt kunnen worden. Geen politieke discussies via social media, dat doen we hier in de Ronde/Raad.


De transitievisie Warmte 1.0 (TVW) is ook behandeld, dit gaat alle inwoners en bedrijven aan. Ook enkele LP-leden hebben voor dit onderwerp hun mening en ideeën doorgegeven. De TVW bevat een strategie om de eerste stappen te zetten richting een aardgasvrij Zundert. De 1e stap is vooral inzetten op het stimuleren van isolatie. Voor 2030 worden geen wijken aangewezen om van het aardgas af te gaan.
LP geeft complimenten voor de visie, maar meer ambitie had gemogen. Het leeft nog onvoldoende in onze samenleving, dus goede communicatie is belangrijk. We hebben liefst 17 verdiepingsvragen ingediend over dit onderwerp en aangekondigd dat we mogelijk nog met een aanvullend initiatiefvoorstel komen. Er moet ook aandacht zijn voor energiearmoede.


Inmiddels zijn eind november/begin december de gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Breda en regiovisie jeugdhulp West Brabant West behandeld. Zou de organisatie Beschermd Wonen niet in Zundert gehuisvest kunnen worden? Voor de regiovisie jeugdhulp hebben we gepleit voor een klanttevredenheidsonderzoek en we zijn positief over de visie.

 

Voor het wijzigen van het inzamelbeleid huishoudelijk afval hebben we een amendement opgesteld om de huidige blauwe zakken te behouden (ipv extra container) papier inzamelen zoveel mogelijk als in Rijsbergen en PMD zak 1x per 14 dagen ophalen.


Ook voor 15 december stond er een heel belangrijk onderwerp op de agenda: t.w. Ontwerp omgevingsvisie fase 3. Omdat dit veel impact heeft voor alle inwoners en bedrijven in onze gemeente vraagt dit veel voorbereiding. LP heeft er voor gezorgd dat er een extra Ronde vergadering ingelast is en een Besluitvergadering toegevoegd is op 25 januari 2022.

 

Beste leden van Lokaal Perspectief, als u in de gelegenheid bent, kijkt u dan aub via www.notubiz.nl terug naar de uitzending van 15 december en kijkt u ook naar de live uitzending van 25 januari 2022. Als u zich echt wilt verdiepen in het Ontwerp omgevingsvisie fase3, om te zien wat er in uw kerkdorp of buitengebied voorgesteld wordt, dan kunt u het betreffende document oproepen via deze link:

 

https://zundert.notubiz.nl/document/10876082/2/P04071%20Omgevingsvisie%20Zun
dert_Voor%20verzending%20met%20kaarten%2020211026%20(2)

 

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met fractieleden:

Geert, tel. 06 - 515 11 449
Jac, tel. 06 - 231 66 176
Piet, tel. 06 - 112 39 829
Gerard, tel. 06 - 227 79 096