NIEUWS VANUIT HET BESTUUR

Deze keer in een aparte bijlage.

Vragen of tips? Stuur a.u.b. een mail naar onze secretaris Christof de Bie, e-mail:

gilgazaa@outlook.com of via rienvdsande@ziggo.nl.

Alvast bedankt .

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief al weer enkele maanden verstreken, maar in aanloop naar het

zomerreces zijn er vele vergaderingen van de Ronde en het Besluit geweest. Om deze nieuwsbrief wat korter en leesbaarder te houden zullen we alleen de belangrijkste agendapunten behandelen.

Verder wenst de fractie eenieder een hele mooie zomer en een leuke vakantie toe, blijf vooral gezond!

 

Het Besluit 18 mei 2021

In de vorige nieuwsbrief nr 9 hebben we in de Rondes van 20 en 21 april onze standpunten al

uiteengezet: Belangrijkste onderwerpen waren de 1e bestuursrapportage met een verwacht

tekort van € 600.000,- waarbij LP aangeeft dat het sociaal domeineffect fors is, maar we hebben

ook weinig vet op de botten om een pittige tegenvaller op te kunnen vangen. We zien overigens wel mogelijkheden om te kunnen bezuinigen/besparen. We zullen de ontwikkelingen kritisch blijven

volgen.

Over de visie vrijetijdseconomie zijn we tevreden, met de opmerking dat er geen dure onderzoeken

voor komen.

Onze griffier gaat in oktober 2021 met pensioen en er is een profielschets opgesteld; de werkgeverscommissie gaat op zoek naar een nieuwe griffier.

 

Het Besluit 8 juni met voorafgaande Rondes 25 en 26 mei 2021

Al dan niet opstarten beleidsontwikkeling kansspelen. LP heeft wel een positieve grondhouding

mits het gekoppeld wordt aan een hotelfunctie, maar de meerderheid van de raad ziet

toch geen meerwaarde voor Zundert.

Beschikbaar stellen krediet voor basisschool Klein-Zundert. SPOZ vraagt een aanvullend

bedrag van ruim € 600.000,-- boven op het reeds beschikbare krediet van 3,8 miljoen euro. Dit is

nog exclusief de mogelijke kosten voor extra fundering en de kosten voor tijdelijke huisvesting.

Volgens LP kan er goedkoper gebouwd worden door alles 2 hoog te bouwen en ook gangen

hoeven geen 6 meter breed te zijn. Het Levenslust gebouw dient stedenbouwkundig ingepast te worden. Ook de wijze van financiering is nog niet vastgesteld (staat in juli op de agenda). De Raad

gaat akkoord met een extra krediet van € 386.000,-.

Transitievisie Warmte is opiniërend besproken in de Ronde van 25 mei, er staat een presentatie

in Notubiz.

 

Het Besluit 6 juli met voorafgaande Rondes 22 - 23 en 29 juni

In de Ronde van 22 juni is er een inspreker uit Buurtschap Kaarschot die aandacht vraagt voor de verkeersproblematiek, de knelpunten en de slechte staat van wegenonderhoud. De Risten en

Kruispad worden verbeterd. Buurtschap wenst geen definitieve omleiding van het verkeer. Overlast van vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer dient aangepakt.

Verder zijn er diverse jaarrekeningen 2020 en begrotingen 2022 van Verbonden Partijen zoals

Werkplein, WVS, GGD, Ambulancevoorziening, Veiligheidsregio, R.W.B., Omgevingsdienst, West

Brabants Archief en Belastingsamenwerking.

 

Jaarstukken 2020 van de Gemeente. Er is een negatief resultaat van € 428.372,-. We halen één

miljoen euro uit de reserve grondexploitatie; structureel € 1 - 1,5 miljoen tekort.

Ook dalende solvabiliteitsratio en stijgende woonlasten baren zorgen. Hoe gaat het College de

burgers informeren?

Er is een presentatie toekomstbestendige bedrijventerreinen. Als je de Ambachten wilt herstructureren c.q. uitbreiden dan hoort daar goede ontsluiting bij (dus noodzaak Zuidelijke Verkeersontsluiting).

Eindrapportage individuele doorfinanciering. Er is geen overeenstemming met de schoolbesturen

over toekomstige alternatieve financiering; vraag en aanbod liggen te ver uit elkaar.

Wethouder wil pas in 2023 bij het I.H.P. dit onderwerp weer aan de orde stellen, maar krijgt van de

Raad de opdracht om tussentijds in gesprek te blijven. Ook hier weer een adviesbureau B.M.C. die

e.e.a. begeleid heeft! Voor LP blijft de vraag: we hebben weinig leencapaciteit, hoe gaan we de

scholen financieren? Dit heeft al veel capaciteit en geld gekost!

Het beleidsplan inburgering wordt vastgesteld; het Werkplein Etten-Leur gaat dit verzorgen voor

6 omliggende gemeenten.

Motie ecologisch maaibeleid. Er zijn klachten bij boomkwekers over het maaien van bermkanten,

wethouder neemt dit mee voor maatwerk in het overleg met Waterschap e.a..

 

Het Besluit 13 juli 2021

De nieuwe raadsgriffier Mark van Oosterwijk wordt benoemd m.i.v. 18 oktober 2021.

Zomernota 2022 – 2025. Het is de bedoeling dat in de Zomernota de kaders vastgelegd worden

voor het opmaken van de begroting 2022 en verder. Iedere partij verwoordt haar ideeën in haar

algemene beschouwingen. Door de financiële onzekerheden c.q. tekorten zullen er ook bezuinigingen

(mogelijkheden aangegeven in het afwegingskader) plaats moeten vinden. Opmerkelijk is

dat in dit scenario alleen bezuinigingen staan die de burgers/bedrijven treffen en geen maatregelen

zoals stoppen met dure onderzoeken en meer zelf doen, om de organisatiekosten te verlagen. Er

loopt een Rekenkameronderzoek, maar dat is pas in september/oktober beschikbaar. Ook een

positieve mededeling dat het Rijk structureel een extra bijdrage voor jeugdzorg zal uitkeren, LP

stelt voor om dit te oormerken voor Sociaal Domein. De meerderheid van de Raad is voor een

structureel sluitende begroting.

LP heeft amendementen ingediend. "On hold" zetten investeringen traverse Bredaseweg ZND en

renovatie De Schroef. Beide amendementen zijn verworpen.

Alle amendementen en motie inclusief zomernota komen opnieuw in stemming op 20 juli, vanwege

een procedurele fout.

2e Bestuursrapportage 2021 Gemeente. De subsidieplafonds zijn verhoogd zonder goed onderbouwde toelichting, dus daar zullen we nog vragen over gaan stellen. Het is wenselijk om het aantal raadsrapporteurs uit te breiden zodat meer Verbonden Partijen onderzocht kunnen worden.

 

Het Besluit 20 juli 2021 (alleen stemming over 5 amendementen en 1 motie)

Het amendement maximaal 1% lokale lasten verhoging voor 2022 wordt aangenomen; ook de

Zomernota 2022-2025 krijgt een meerderheid. Ook de motie efficiënt afval verwerken wordt aangenomen en er wordt dus geen € 17.000,- uitgegeven voor extern onderzoek milieustraat.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met fractieleden:

Geert, tel. 06 - 515 11 449

Jac, tel. 06 - 231 66 176

Peter, tel. 06 - 229 95 414

Rien, tel. 06 - 251 65 955

 

JvO

Juli 2021

 

Beste leden en lezers van onze LP-nieuwsbrief,

 

Gelukkig is voor velen van ons de zomervakantie in aantocht. Vakantie, voor een moment

van rust, ontspanning en het opdoen van nieuwe ideeën en wellicht uitdagingen.

 

Een uitdaging zou mogelijk kunnen zijn om mee te doen, mee te denken voor de

belangenbehartiging van inwoners, bedrijven en verenigingen binnen onze gemeente, als

voorbereiding op de komende gemeenteraadsverkiezingen, die gehouden worden op

16 maart 2022.

 

Wij van Lokaal Perspectief zijn van harte op zoek naar u!! Naar enthousiaste inwoners die

lokale belangen vanuit gemeentelijke beleid vroegtijdig met haar burgers wenst te delen

en ook dichtbij de bewoners zal blijven staan.

 

Wij bieden gratis opleidingen en trainingen aan voor politiek geïnteresseerde burgers. Ook

studenten en (jonge) ondernemers zijn bij Lokaal Perspectief van harte welkom.

 

Lokaal Perspectief wordt ondersteund via Landelijke organisaties, de Onafhankelijke

Staten fractie en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen.

 

Wij kunnen onze LP-doelstellingen en LP-beleid van de afgelopen 4 jaar alleen met u erbij

beter waarmaken. Onze doelstellingen en beleid kunt u op de website vinden:

www.lokaalperspectief.eu.

 

Wilt u meer weten over onze partij, wat wij van harte toejuichen, neem dan contact op met:

Geert Aerts, fractievoorzitter, tel 06 - 515 11 449 of e-mail ru6cm3@kpnmail.nl, of met

Rien van de Sande, voorzitter bestuur, tel 06 - 251 65 955 of e-mail rienvdsande@ziggo.nl

 

U kunt zich nu ook als lid van Lokaal Perspectief aanmelden via het secretariaat, e-mail:

lokaalperspectief@hotmail.com. Hiervoor is een aanmeldformulier aanwezig op de

website.

 

Alvast hartelijk voor uw belangstelling,

Namens bestuur Lokaal Perspectief