VANUIT HET BESTUUR

Beste leden, we houden een Algemene Leden Vergadering in de Koutershof te Rijsbergen op maandagavond 31 augustus. Aanvang 19.45 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Graag tot dan.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Lokaal Perspectief heeft beloofd in haar verkiezingsprogramma u vroegtijdig te blijven betrekken over onderwerpen voor de toekomst van de dorpen. Inmiddels zijn alweer belangrijke onderwerpen behandeld in de Rondes en in Het Besluit, zie onderstaand verslag van de vergaderingen. Op 18 augustus staat de behandeling van de Zomernota op het programma. Hierbij zal de Raad de kaders moeten stellen voor de begroting van 2021. De gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke financiën zijn nog onduidelijk, maar gezien de tekorten op de jaarrekening 2019 van €1,5 miljoen, het verwachtte tekort voor 2020 en de voorliggende concept begrotingen 2021 - 2024, zullen er keuzes gemaakt moeten worden over de kosten en in de investeringen. Daarbij is het standpunt van LP dat de burgers niet voor deze tekorten op moeten draaien.

 

Ronde 2 juni

Reeds in 2018 heeft LP al geprobeerd om medewerking te verlenen aan extra teelt-ondersteunende voorzieningen aan de Rucphenseweg. Pas twee jaar later komt er een raadsvoorstel en daar kunnen alle partijen mee instemmen. LP vraagt waarom deze plannen niet sneller kunnen?

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024. De inwoners hebben hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de openbare ruimten en hun wensen kenbaar kunnen maken. Er zijn veel opmerkingen gekomen over het onderhoudsniveau. Voorstel LP: We moeten eerlijk zijn, want door de financiële situatie zal niet meer mogelijk zijn dan "de basis op orde".

Water- en Rioleringsplan 2021-2025. Het voorstel is om jaarlijks de rioolheffing te verhogen met 5,5%. Mede door klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om water vast te houden voor de zomermaanden. Dat is toch de taak van het Waterschap!

Er is in 2019 en 2020 ieder jaar €300.000,- uit de pot gehaald en voor andere zaken gebruikt. Wij zijn tegen verhoging van de lokale lasten voor onze inwoners, dus niet positief over dit voorstel.

Bestemmingsplan Tuinderij fase 2. De coalitiepartijen zijn het eens met dit voorstel. LP constateert dat er te weinig (slechts 12%) sociale woningbouw in het plan is opgenomen. Twee woningen in de achtertuinen bouwen aan de Veldstraat, doet geen recht aan de bezwaarmakers. Wethouder en projectontwikkelaar: ga opnieuw in gesprek met deze bewoners.

 

Technische Avond 8 juni Jaarrekening 2019: (Presentatie door de Controller)

Over 2019 is er een tekort van €1,5 miljoen, helaas is dit structureel. LP heeft 25 technische vragen gesteld over deze jaarrekening. Een aantal van deze vragen zijn niet beantwoord! Er is ook geen verslag van deze avond! We maken ons zorgen over de stijgende overheadkosten (21,7% in drie jaar).

 

Het Besluit 9 juni

1e Bestuursrapportage 2020. Het tussentijds resultaat is €1,1 miljoen negatief. We teren in op onze reserves, met name door hogere kosten Sociaal Domein en Fort Oranje.

LP vindt dat we nu in moeten grijpen. Later op de avond wordt VVD motie voor verzoek hogere bijdrage Rijk met algemene stemmen aanvaard.

Bestemmingsplan Tuinderij fase 2. Tot onze grote teleurstelling heeft de coalitie ons concept amendement gekaapt en in iets gewijzigde vorm ingebracht. Het nieuw geformuleerde LP-amendement haalde het niet, waardoor twee gezinnen aan de Veldstraat in grote onzekerheid blijven, want de voorgestelde bouw van twee woningen in hun achter-tuin is alleen maar uit fase 2 gehaald (fase 3 volgt nog). De wethouder zegt toe om hun zienswijze wel mee te nemen voor fase 3. In BN/de Stem woensdag 10 juni: Zundert schrapt bouw twee woningen.

Integraal Beheersplan Openbare Ruimte 2020 – 2024. LP vraagt zich af of vooruitstrevende plannen na 2021 nu realistisch is? Raad stemt voor ambitie vooruitstrevend !! LP stemt voor een motie, daar waar mogelijk ecologisch maaibeheer bermen.

Water- en Rioleringsplan 2021 – 2025. ONPL dient motie in mede namens DB, D66, CDA en LP; om inwoners en bedrijven te stimuleren hemelwater af te koppelen van de riolering, minder steen, meer groen, groen voor grijs, regentonnen voor inwoners. Waterbergingen zijn ons inziens niet goed aangelegd. Stemverklaring: LP stemt in met dit plan als jaarlijks de totale financiële consequenties overwogen worden door de Raad.

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2020 – 2030. Nodig volgens het plan tot 2030 €19,- miljoen. LP dient een amendement in om het College te verzoeken jaarlijks een plan van uitvoering op te laten nemen in de begroting, dat past binnen het G.V.V.P, het Mobiliteitsuitvoeringsplan en de financiële haalbaarheid. Alleen Dorpsbelangen begrijpt de bezorgdheid van ons amendement. Ons amendement wordt niet aangenomen en LP stemt tegen dit G.V.V.P. plan omdat het niet realistisch en niet haalbaar is.

 

Extra Ronde 16 juni

Over de ingekomen stukken en over de raadsmededelingen hebben we vooraf vele vragen gesteld (zowel technische als politieke vragen). Opmerkelijk is dat in de begroting van B.W.B. (Belastingsamenwerking) te lezen is dat de gemiddelde stijging van alle deelnemers 3% is. Zundert heeft een stijging van de lokale lasten met 8% in 2020. Bij nieuwbouwplan Tiendpad gevraagd om 20% sociale woningbouw.

Zundertse aanpak effecten Covid-19 verordening. Dankzij voorstel van LP om €250.000,- beschikbaar te stellen voor bedrijven, verenigingen en inwoners van Zundert, die tussen wal en schip vallen en geen steun ontvangen via andere maatregelen, ligt er nu een Collegevoorstel. De fracties zijn wel positief maar vragen wel om een kortere termijn dan 3 weken, om over een aanvraag te beslissen. De wethouder zegt toe daar waar dit mogelijk is, om dat te doen.

LP is positief over de wijziging APV, om beter op te kunnen treden tegen ongewenste organisaties. We zijn ook positief over vaststellen bestemmingsplannen Bloemstraat 1 en Kraaiheuvelstraat 1.

 

Ronde 23 juni: Verbonden Partijen + jaarrekening 2019

Verbonden Partijen zijn diverse regionale organisaties waarbij onze Gemeente is aangesloten voor taken die we niet zelf uit kunnen voeren. Dit is dus efficiënter om met andere gemeenten samen te doen. Denk daarbij aan G.G.D., Belastingsamenwerking, Werkplein (vroeger Arbeidsbureau), Werkvoorzieningsschap, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Regio West-Brabant, Regionaal Ambulance Vervoer, etc.

Voor deze avond staan 11 jaarrekeningen 2019 en begrotingen 2021 op het programma. Gemeente Zundert geeft ca €5,- miljoen per jaar uit aan deze organisaties. LP vindt dat het College echt aan de slag moet om de kosten voor deze organisaties te verlagen, door strengere zienswijzen op te stellen.

Jaarrekening Gemeente Zundert 2019. Alle fracties spreken hun zorgen uit over het negatieve resultaat van €1,5 miljoen. Volgens LP is dit structureel als we niet snel ingrijpen, met name de apparaatskosten zijn in drie jaar tijd gestegen met 21,7%; ook de kosten van inhuur derden zijn erg hoog. (Op initiatief van LP gaat de rekenkamer commissie onderzoek doen naar deze kosten). De solvabiliteit daalt naar de kritische ondergrens en de exploitatieruimte wordt alsmaar kleiner. LP vindt dat deze Raad veel te afwachtend is om het tij te keren!

 

Ronde 24 juni

Deze Ronde gaat over de onderwijshuisvesting in onze Gemeente; op de agenda staan:

  1. Innovatieve financiering onderwijshuisvesting. LP mist een vergelijking tussen traditionele en innovatieve financiering en de risicoanalyse. Laat ook de accountant hier advies over geven!
  2. Kredietvotering uitbreiding IKC de Plaetse met twee leslokalen. LP is het eens met uitbreiding maar vraagt aandacht voor leegstand van de kinderopvang Burg. Gommerstraat en het Wit Gele Kruisgebouw. Dankzij bemiddeling LP wordt de kinder-opvang binnenkort weer voor dat doel gebruikt.
  3. Voorstel nieuwbouw basisschool Klein-Zundert. LP is positief over dit voorstel, kan een grotere multifunctionele ruimte ook als gymzaal ingericht worden?
  4. Locatiekeuze IKC Zundert, is een moeilijk onderwerp want de drie voorgestelde locaties hebben allemaal voor- en nadelen. Voor LP valt locatie Onder de Mast af en wij stellen voor om op de beide huidige locaties Zonnebloem en St.Anna de basisscholen te vervangen. Het schoolbestuur Zundert (SPOZ) stelt locatie Onder de Mast voor en het College stelt locatie de Zonnebloem voor. Wordt vervolgd in Het Besluit van 7 juli.

Extra Ronde 30 juni

Visie Zonne energie. LP vindt dat we eerst de daken moeten gebruiken voor zonne-panelen en pas daarna toe zijn aan zonneweides; geen zonneparken op goede landbouwgronden. Het nieuwe Provinciebestuur zet de rem op uitbreiding zonneparken. In het Collegevoorstel is de Raad de regie kwijt en kan meteen tot 10 ha zonneweides aangelegd worden. De wethouder haalt beslispunt 2 uit het voorstel, dus blijft de regie bij de Raad.

Tussenstap Zomernota 2021. We hebben 13 mei onze Algemene Beschouwingen voor de Zomernota ingeleverd. Echter in de programma's missen we de nodige bezuinigingen en we vinden dat de lokale lasten voor de burgers niet mogen stijgen. Verder actiever grondbeleid en integrale aanpak maatschappelijk vastgoed (Bredaseweg 2, de Schroef ).

 

Het Besluit 7 juli

Het wordt een lange avond, liefst 28 agendapunten waarvan 8 met debat.

Jaarrekening 2019. LP: Kostenbesparingen zijn noodzakelijk, geen OZB verhoging.

Locatiekeuze IKC Zundert. Wordt de Zonnebloem. LP stemt tegen het raadsvoorstel , is voorstander van 2 nieuwe basisscholen op bestaande locaties, te veel aannames, te weinig draagvlak, onvoldoende gemotiveerde onderbouwing en verdeelde Raad.

Visie Zonne energie. LP dient amendement in om aan het raadsvoorstel toe te voegen dat pas na aug. 2023 (Klimaatbeleid en RES geëvalueerd) overwogen wordt of aanleg zonneweides noodzakelijk is. Helaas alleen steun van OPZ. Stemverklaring van LP: we stemmen voor er vanuit gaande dat College eerst alles inzet voor zon op daken.

Noodfonds opvangen effecten Coronacrisis. Wordt raadsbreed aangenomen waarbij LP inbrengt dat de behandelingstermijn van drie weken indien nodig verkort wordt.

LP is het eens met de motie vreemd aan de orde van de dag, waarbij horeca ondersteund wordt om kleinschalige evenementen te houden (passend binnen Corona wetgeving).

LP dient motie in vreemd aan de orde van de dag, (ondersteund door ONPL en DB): herverdeling gemeentefonds is financiële ramp voor plattelandsgemeenten. Onze motie wordt unaniem aangenomen!

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

 

JvO