VANUIT HET BESTUUR

We houden een bestuursvergadering op 2 juli a.s.

Het voornemen is om op 10 augustus a.s. een achterbanvergadering en aansluitend een openbare bijeenkomst te houden.

Wilt u deze datum alvast reserveren.

Onderwerpen: bespreken van vragen vanuit de inwoners en welke plannen zij voor de toekomst van dorpen nodig vinden. Daarna uitleg over de begroting 2021.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Helaas hebben we in de afgelopen maanden geen algemene ledenvergadering kunnen houden.

Lokaal Perspectief heeft beloofd in haar verkiezingsprogramma u vroegtijdig te blijven betrekken over onderwerpen voor de toekomst van de dorpen.

Daarom horen wij graag uw mening of adviezen over de aanleg van het 5G netwerk; het vestigen van een speelautomatenhal in Zundert; de toekomstige buslijn en komst van oproeptaxi, of we de huidige scholen handhaven of een nieuwe school willen bouwen in Zundert; de aanleg van grote percelen Zonneweide in het buitengebied etc,

Wij zouden graag uw reactie telefonisch of per mail vernemen, e-mail:

lokaalperspectief@hotmail.com of via Geert Aerts, tel. 06-515 11 449.

 

Regionale energietransitie (RES)

We hebben aangegeven dat we geen zonneparken willen op goede agrarische gronden, zuinig willen zijn op ons aardgasnetwerk (ivm waterstof) en meer windmolens is voor ons géén optie. Maak vooral gebruik van zonnepanelen op nieuwe en bestaande daken van woningen en bedrijven.

 

Mobiliteitsvisie

Deze is ook nog besproken in februari. LP heeft de volgende standpunten ingebracht:

 • Zuidelijke verkeersontsluiting heeft prioriteit;
 • Snelfietsroute naar de A16, en doortrekken fietsroute langs de AA of Weerijs;
 • Veiligheid voor fietsers verbeteren op de parallelwegen van Wernhout naar Breda;
 • Busvervoer via Wernhout naar station Brecht --> trein Antwerpen.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis heeft Lokaal Perspectief voorgesteld €250.000,- krediet beschikbaar te stellen voor verenigingen, bedrijven en inwoners die in een noodsituatie verkeren en geen steun ontvangen via andere maatregelen. Dit initiatief heeft de raad ondersteund.

 

Ronde's 21 en 22 april: De visie zonne-energie: LP standpunt; hoe kunnen we nu de inwoners betrekken? We willen géén grootschalige zonneparken, sowieso moet eerst beleid ontwikkeld en goedgekeurd worden door de Raad. We kiezen voor scenario 1: zon op daken.

In de visie Sociaal Domein vraagt LP aandacht voor betaalbare woningen, terugdringen

van armoede.

 

Ronde 28 april: Bij het vaststellen van het plan de Ruyterhof heeft LP gevraagd om een

veiligere ontsluiting naar de Hogestraat en ook om de aanpak van de Risten als prioriteit te

behandelen en het vrachtverkeer via Hazeldonk acuut stop te zetten.

Voor bestemmingsplan de Groene Kamers fase 2 (38 woningen) hebben we voorgesteld

om de acht sociale woningen alleen en expliciet voor die doelgroep te bestemmen, zodat

deze niet opgekocht kunnen worden door investeerders. Waarom is er niet gewerkt aan

een verkeersveiliger ontsluiting op de Ettenseweg/Oranjestraat of 2e ontsluiting naar de

Bredaseweg?

 

Ronde 29 april: Toekomstvisie bibliotheekwerk: we hebben ons sterk gemaakt voor het

behoud van de bieb in Rijsbergen.

Bij de bestuursopdracht onderwijshuisvesting zijn de afwegingskaders informerend en

opiniërend besproken. LP-standpunten en volgorde van bouwen:

 1. De innovatieve financiering via derden gelijktijdig uitwerken naast traditionele financiering via de gemeente (vaak lagere rente en geen risico's);
 2. Uitbreiding met 2 leslokalen in Rijsbergen is OK, maar los ook de leegstaand op van kinderopvang Surplus en het Wit Gele Kruisgebouw;
 3. Nieuwbouw basisschool (dus geen IKC) Klein Zundert, op dezelfde locatie;
 4. Daarna één IKC in Zundert, locatie later te bepalen.

Besluit 12 mei: Een helder debat gehad over de Energie Strategie en over de toekomstvisie

bibliotheek.

Lokaal Perspectief heeft wederom gevraagd om de splitsing van de energiemeters bij het

sportpark Rijsbergen sneller te regelen dan sept. 2020 (eerder verzoek op 5 november

2019).

LP voorstel om € 250.000,- te reserveren als steunfonds voor gedupeerde verenigingen,

inwoners en instellingen is met algemene stemmen aanvaard.

 

Ronde 13 mei: Onderwerpen: Right to challenge = uitdaagrecht en de woonvisie 3.0.

Bij het uitdaagrecht nemen burgers taken over die normaal door de Gemeente uitgevoerd

worden. Een voorbeeld hiervan is de groenaanplant in Het Boske, is goedkoper en beter.

De woonvisie 3.0 besproken tot 2030. Sociale woningbouw is toegelicht door Thuisvester:

er zijn vanaf 2017 tot heden slechts 69 sociale woningen gebouwd. Uit het woningbehoefte

onderzoek blijkt dat er veel vraag is naar levensloopbestendige woningen. De

goedkopere woningen zijn o.i. onvoldoende toegelicht. Opvallend is dat de huurdersvereniging

niet betrokken is bij het opstellen van de Woonvisie!

Ter info: In de periode 2014 t/m 2018 zijn gemiddeld 94 woningen per jaar gebouwd. Op

dit moment zijn er voor ieder kerkdorp projecten in de planning: Achtmaal 49; Klein-

Zundert 50; Rijsbergen 97; Wernhout 28 en Zundert 253 woningen. Wij vinden de

verdeling over de dorpen niet in evenwicht .

LP heeft wederom aandacht gevraagd om meer starterswoningen te bouwen voor

jongeren!

 

Ronde 18 mei: Lokaal Perspectief heeft het voor elkaar gekregen dat de behandeling van

bestemmingsplan Tuinderij fase 2, uitgesteld is naar 2 juni, omdat de bewoners te weinig

tijd hadden gekregen om de plannen goed te beoordelen. Inmiddels is de bouw van twee

woningen van 11 mtr hoogte pal naast en tegen de tuinen van twee bewoners door ons

toedoen uit het plan gehaald.

Lokaal Perspectief maakt zich sterk voor een randweg voor Rijsbergen; goede busverbinding

naar Hazeldonk; aandacht voor sluip- en vrachtverkeer door de Risten;

parallelwegen Bredaseweg moeten veiliger en om het tracé Zuidelijke Randweg voor 2022

vast te stellen.

Het armoedebeleid is besproken en wordt door LP ondersteund, dit is zeker van toepassing

in deze bizarre tijden.

 

Ronde 19 mei: LP standpunt Bestuursopdracht bedrijventerreinen: het is verstandiger om

eerst de huidige capaciteit op te vullen.

De 1e bestuursrapportage 2020: hierin is een exploitatie tekort begroot van ruim één

miljoen Euro. Lokaal Perspectief vindt dat we snel de bezuinigingen in beeld moeten

brengen, zoals onder meer op de beheerkosten Fort Oranje en de Kloostertuin (v/h Asielzoekerscentrum).

 

Voorbereiding op de Zomernota (18 aug. a.s.) en de Begroting 2021 (nov. a.s.): ln de

voorbereiding hierop hebben alle partijen hun ideeën in kunnen brengen. Belangrijke

thema's voor de begroting zijn:

 • Onderwijshuisvesting;
 • Uitvoering gemeentelijk verkeer- en vervoersplan;
 • Het tracé vaststellen voor een Zuidelijke Verkeersontsluiting;
 • Bestuursopdracht Sport.;
 • Kaders opnemen voor het Vitaal buitengebied;
 • Uitvoering van Integraal Beheerplan Openbare ruimten;
 • Sociaal Domein;
 • Al of niet uitvoeren van het Maatschappelijk Vastgoed;
 • Opdracht formulering voor de Verbonden Partijen;
 • Last but not least ; in welke mate zullen de Lokale Lasten worden verhoogd (vorig jaar was het 8 %). LP pleit voor bezuinigingen op alle kosten en voor maar 1% indexering van de lokale lasten voor 2021.

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

 

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

 

JvO