VANUIT HET BESTUUR

TERUGBLIK 2019 en VOORUITBLIK 2020

Lokaal Perspectief heeft de openbare partijbijeenkomsten met u als positief ervaren.

Wij vinden het onze taak als onafhankelijke lokale partij om u als inwoners vroegtijdig te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

Ook de Rijksoverheid vindt het bestaan van de onafhankelijk lokale partijen van belang. Dit blijkt onder meer uit de rijksgelden die nu ten behoeve van lokale partijen beschikbaar komen voor opleidingen en trainingen vooral voor geïnteresseerde burgers.

Lokaal Perspectief kan deze cursussen gratis aanbieden.

Dit is voor LP hét moment om u uit te nodigen met ons hierover in gesprek te gaan.

Ons doel hierbij is dat u de politieke afwegingen van dichtbij, vroegtijdig en als volwaardig sparringpartner kunt volgen bij het opstellen van het gemeentelijk beleid.

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. Uiteraard kunt u daar ook terecht met overige vragen en/of ideeën: lokaalperspectief@hotmail.com. Telefonisch staat onze voorzitter u graag te woord: Rien van de Sande, tel. 06-25165955.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

De agenda voor januari was weer goed gevuld voor onze fractieleden.

Op 7 januari was er een kennismakingsbijeenkomst met burgemeester Joyce Vermue. Vele Zundertse burgerleden waren daarbij aanwezig.

 

HET BESLUIT VAN 14 JANUARI 2020

In onze nieuwsbrief van december hebben we de Rondevergaderingen van 17 en 18 december al toegelicht. Het agendapunt Noordelijke entree Zundert is door het College uitgesteld naar februari, omdat het meer tijd nodig heeft voor een beter plan, wat ook aan de omwonenden voorgelegd moet worden. LP vindt het verstandiger om het onderzoek naar de gewijzigde verkeersstromen eerst af te wachten.

Zoals verwacht is het agendapunt Klimaatadaptatie voor openbare ruimte met ambitie-niveau "vooruitstrevend" unaniem aangenomen. Geert heeft wel vraagtekens gezet bij de veronderstelling, dat dit 20% kostenverhogend zal werken en heeft ook gevraagd om vooraf burgers te betrekken bij de werkzaamheden.

Ook het onderwerp Omgevingsvisie Zundert werd unaniem aangenomen. Geert heeft gewaarschuwd voor de rol van de omgevingsdienst en gevraagd om een realistische ambitie. Ook gaat Geert deelnemen aan het Raadspanel Omgevingsvisie, dat in februari aan de slag gaat.

 

Op 15 januari was er het Raadspanel Sociaal Domein. Peter is hier onze afgevaardigde. Er is gesproken met een jeugdprofessional en een WMO consulent. Doordat de zorg dichterbij is gekomen, is die ook meer zichtbaar en laagdrempeliger geworden. Er wordt de komende jaren toename van de vraag verwacht. Dit mede door de toenemende vergrijzing. In de huidige aanpak zijn de lijntjes kort.

 

De belangrijkste knelpunten die de hulpverleners nu ervaren:

  1. Voor mantelzorgers die zelf een fulltimebaan hebben is er geen goed passende regeling.
  2. Jeugdige mantelzorgers zijn (nog) niet goed in beeld.
  3. Regelingen sluiten soms niet goed op elkaar aan waardoor mensen tussen wal en schip raken, en dus verder in de problemen komen. Later komen ze dan meestal in een veel kostbaarder traject.
  4. Er zijn te weinig woningen voor alleenstaanden.
  5. Het aantal vechtscheidingen neemt flink toe.

 

Zaterdag 18 januari: open dag Streekomroep Ons West Brabant in Oudenbosch. Peter en Jac hebben de nieuwe locatie bezocht. Het pand is goed geoutilleerd met twee radiostudio’s, één tv-studio en een aparte regiekamer. Verder diverse werkruimten voor de ca. 70 vrijwilligers. Bestuurlijk, financieel en bedrijfstechnisch is de omroep nu op orde.

 

Maandag 20 januari: fractieoverleg ter voorbereiding van de Rondes van 28 en 29 januari. Ook hebben we gesproken met de penningmeester van DJA over het vervangen van hun atletiekbaan. Vanwege de strakke planning is het nodig dat de sportvisie eind juni duidelijkheid geeft, zodat het benodigde krediet ad € 900.000,-- toegekend kan worden.

 

Dinsdag 21 januari hebben we de informatieavond Pilot Vitaal Buitengebied in ‘de Schroef‘ bijgewoond. Daar is de stand van zaken toegelicht door de Gemeente, Provincie, Water-schap en de regisseurs van de zes casusgebieden en de drie thema's. Betrokkenen in het buitengebied die hun bedrijf willen stoppen of willen veranderen kunnen zich melden bij het VAB-loket. De teams van de casusgebieden houden keukentafelgesprekken bij de geïnteresseerden. Peter zit vanuit Dorpsraad Rijsbergen in het team Breedschot. De Provincie heeft voor 2020 opnieuw € 1.500.000,- subsidie beschikbaar gesteld, waarvoor agrariërs advies kunnen inkopen.

 

Maandag 27 januari was de raadsledenbijeenkomst RWB gedeelde mobiliteit (openbaar vervoer concessie 2023) in Roosendaal. Wij pleiten voor toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. Het concept dat het RWB wilt uitrollen probeert dat te bereiken door verschillende soorten vervoer beschikbaar te maken en op elkaar aan te laten sluiten. Van deeltaxi tot leenfiets en minder lege grote bussen. Rien heeft gepleit voor openbaar vervoer naar station Brecht en naar Hazeldonk.

 

Dinsdag 28 januari: Rondevergadering. Rien heeft gevraagd om de bewoners te betrekken in de discussie over 5G netwerk. Wederom gevraagd om meer sociale huurwoningen en goedkope starters/seniorenwoningen te bouwen in de projecten die nu en in de toekomst ontwikkeld worden. In de woonvisie 1.0 en 2.0 is opgenomen dat 20% sociale woningen moeten zijn. In maart 2020 worden de cijfers gepresenteerd van de afgelopen jaren en het woningbehoefte onderzoek. Verder gevraagd naar de stand van zaken betreffende het overleg met omwonenden en bestuur van corsobuurtschap Laarheide. Rien en Jac hebben een omwonende bezocht en de alternatieve locatie Egeldonkstraat bekeken. Inmiddels heeft wethouder Kok op 20 februari gemeld dat er overeenstemming is met buurtschap Laarheide dat ze dit jaar nog op de huidige locatie kunnen bouwen. Daarna naar Boot&Dart aan de Meirseweg. Alles wordt in een overeenkomst vastgelegd. Partijen zijn tevreden over het bereikte resultaat.

 

Agendapunt 8, Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er was een inspreekster van de Groene Koepel, die aandacht vroeg voor de gevolgen van extreme geluidsoverlast voor mensen (gehoorschade) en dieren, vooral tijdens de vele evenementen in onze gemeente.

Lokaal Perspectief heeft vele technische vragen gesteld over de APV. Volgens ons zijn hondenpoep, vuurwerk en geluidsoverlast (bij evenementen) de grootste ergernissen in onze gemeente. Ook overmatig alcoholgebruik door jongeren is een grote zorg. De burgemeester zegt toe dat actieve communicatie ingezet zal worden en in het najaar wordt het evenementenbeleid herzien. Ook zal er in Het Besluit van 11 februari nog een discussie komen over het niet meer oplaten van lucht- en wensballonnen.

 

Agendapunt 10, Peilen grondhouding raad m.b.t. kansspelenbeleid. Er is interesse om een speelautomatenhal (geen casino) te vestigen in onze gemeente. De wethouder komt met meer informatie in een opiniërend voorstel naar de Ronde. Dit onderwerp zouden we kunnen bespreken in de eerstvolgende ledenvergadering.

 

Raadsvergadering / Besluit 11 februari: De winkelleegstand en verkeersdruk in Rijsbergen hebben een hoge prioriteit gekregen. Dit naar aanleiding van onze motie tijdens de begrotingsraad in november om de nieuwe centrumvisie Rijsbergen op te pakken. Deze motie is toen niet aangenomen maar heeft het college wel aan het denken gezet. Mede door de aanhoudende klachten en hulpvragen uit centrum Rijsbergen wordt dit nu versneld opgepakt .

 

 

Al met al een drukke agenda. Maar wij kunnen als LP zeker tevreden zijn over onze positieve inbreng bij deze bijeenkomsten/vergaderingen.

 

 

Onderstaande beleidsthema's staan of komen op de agenda. LP pleit ervoor dat u vroegtijdig bij deze plannen wordt betrokken. We horen graag wat u er van vindt!!

 

  • 5G netwerk;
  • De ontwikkeling van de energie strategie Zundert, plaatsen windmolens en zonnepanelen etc;
  • de nieuwe activiteit speelautomatenhal, wordt dat een meerwaarde voor Zundert?;
  • Openbaar vervoer Concessie 2023 is in voorbereiding.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

 

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.