VANUIT HET BESTUUR

Het bestuur en de fractie van Lokaal Perspectief wenst iedereen hele prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020.

 

NIEUWS VANUIT DE FRACTIE

Voorafgaand aan de Rondevergaderingen, Ronde Hal (vroeger commissies) (verder Ronde genoemd) hebben Geert, Peter, Rien en Jac fractieoverleg om de taken te verdelen en de LP-standpunten te bespreken. Meestal heeft dit viertal de agendastukken al doorgelezen en nagedacht over technische vragen die ingediend kunnen worden bij de griffie. Deze technische vragen kunnen we stellen om soms nog verduidelijking te verkrijgen over de onderwerpen. De vragen moeten op dinsdag vóór 16.00 uur binnen zijn bij de griffie.

In dezelfde week op donderdag of vrijdag worden de antwoorden gepubliceerd in notubiz, onder agendapunt 07. https://zundert.notubiz.nl/

 

Het is zeker de moeite waard om je eens te verdiepen in de agenda van de Ronde en het Besluit. Ook kun je terugkijken naar de vergaderingen op de site van de gemeente: https://zundert.notubiz.nl/ en de vergaderingen zijn zelfs live te volgen. We zouden het ook leuk vinden als leden van LP eens komen luisteren naar een vergadering in het raadhuis.

 

De Rondes zijn op dinsdag- en woensdagavond om 20.00 uur. Elke fractie heeft hier twee vertegenwoordigers en er is ruimte om je standpunten duidelijk te maken in twee termijnen. Er worden vragen gesteld aan de verantwoordelijke portefeuillehouder (wethouders of burgemeester) en ook wordt de mening en/of steun gevraagd van andere partijen. Beurtelings is een raadslid voorzitter van de Ronde. De (loco)griffier is ook aanwezig en maakt de notulen. Als iedere partij het eens is met het voorstel (of aanpassing) dan gaat een agendapunt zonder debat naar het Besluit en wordt het daar een hamerstuk. Als niet iedere partij zich kan vinden in het voorstel of nog wil overleggen met de achterban dan gaat het voorstel met debat naar het Besluit. In het Besluit kan dan nog in twee termijnen overleg gevoerd worden; er kunnen amendementen ingediend worden en dan zal het voorstel als er een meerderheid van stemmen is, aangenomen worden (al dan niet gewijzigd). Als er geen meerderheid van stemmen is, is het voorstel van het college verworpen.

 

Ongeveer om de 8 weken is er een vergadering van het Presidium. In het Presidium heeft iedere fractie één vertegenwoordiger (voordelig voor LP) en zijn de burgemeester, secretaris en de griffier aanwezig. Het is een bespreking zonder politieke agenda; processen en werkwijzen worden besproken en indien nodig aangepast, tevens wordt de termijnagenda besproken en er wordt teruggeblikt op de afgelopen twee maanden. Bij uitzondering mag Geert door Jac vervangen worden in het Presidium.

 

HET BESLUIT VAN 3 DECEMBER 2019

Fractieoverleg op donderdag 7 november 20.00 uur. LP heeft in totaal 20 technische vragen ingediend bij de griffie op maandag/dinsdag 10/11 november. De antwoorden waren vrijdag 15 november beschikbaar in notubiz. Op 19 en 20 november zijn de Rondes gehouden. Op de agenda van het Besluit van 3 december staan 12 onderwerpen naast de vaste agendapunten. Van de 12 onderwerpen zijn er 9 zonder debat en 3 met debat. Bij agendapunt 07. Verordening gemeentelijke belastingen 2020, heeft Geert in zijn stem-verklaring tegen verhoging van de OZB gestemd.

 

Bij agendapunt 12 Richtlijnen gemeenschappelijke regelingen begroting 2021 heeft Geert een oproep gedaan om te kijken naar bezuinigingen (0% of -5% scenario) en gevraagd om ervoor te zorgen dat overschotten bij de Verbonden Partijen terugvloeien naar de deel-nemende gemeenten. De kosten van deze regelingen zijn 10% van de gemeentelijke begroting (ca 5miljn).

 

Agendapunt 13 3e Bestuursrapportage 2019. Dit is de financiële verantwoording t/m september van het college aan de gemeenteraad. Helaas hebben maar enkele leden van de raad financieel inzicht, waardoor de controlerende functie van de raad niet optimaal is. Ook in het college zijn geen financieel deskundigen aanwezig. Dus Geert is hier de roepende in de woestijn en er wordt te weinig gedaan met zijn vakmanschap. Dit blijkt wel uit de onnodige OZB-verhoging en het klakkeloos goedkeuren van de 3e bestuurs-rapportage. Ook op dit onderwerp weer een stemverklaring van Geert: "verzoekt het college met een overzicht te komen met duidelijk onderscheid van de incidentele en structurele lasten en baten".

 

Agendapunt 14. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Lokaal Perspectief heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat ieder kerkdorp recht heeft op een basisschool. Het integraal huisvestingsplan tot 2030 is in samenwerking met de schoolbesturen tot stand gekomen. Het gaat nu om nieuwbouw in Klein Zundert, één nieuw IKC in Zundert en twee extra klaslokalen bij IKC ‘de Plaetse’ in Rijsbergen. Voor Zundert worden drie locaties onderzocht: St. Anna in de Berk; de Zonnebloem in de Burg. Manderslaan en op de plaats van de sporthal Onder de Mast. Geert heeft een amendement ingediend om bij de afspraken van het IKC op te nemen dat huuropbrengsten van derden verrekend worden met de schoolbesturen. De Gemeente hoeft alleen maar voor een basisschool te zorgen, maar nu investeert het in de kosten van het totale gebouw van het Integraal Kind Centrum. Helaas is het amendement niet aangenomen; coalitie vindt dat onnodig; maar de wethouder neemt het idee wel mee!

 

LP maakt zich zorgen over de aanpak en uitvoering van grotere en langlopende projecten zoals Vitaal Buitengebied. Steeds weer moeten we alert zijn dat het college plannen van aanpak vooraf bespreekt met de raad, waarmee we kunnen controleren of omwonenden en andere belanghebbenden voldoende en tijdig worden betrokken bij deze plannen. Het gebeurt de ene keer wel en de andere keer weer niet. Ook de rollen van de door het college betrokken partijen zijn niet altijd duidelijk, zoals b.v. de betrokkenheid van de dorpsraden bij deze processen vanuit politiek oogpunt niet altijd duidelijk is. In de Ronde van 17 december is afgesproken dat er ook een raadspanel Omgevingsvisie komt, zodat iedere partij ook vooraf haar ideeën in kan brengen.

 

RONDE/ HET BESLUIT VERGADERINGEN DECEMBER/JANUARI

Op 17 en 18 december zijn de Rondes gehouden en het Besluit is op 14 januari 2020. Behandeld zijn o.a.: aanpassen noordelijke entree centrum Zundert; vaststellen ambitie-niveau klimaatadaptatie en duurzaamheid voor de openbare ruimte; omgevingsvisie gemeente Zundert; reglement van orde gemeenteraad.

Standpunten Lokaal Perspectief inzake deze onderwerpen:

 

- Noordelijke entree Zundert: LP wil deze investering (€ 100.000,-) liever uitstellen totdat er meer zicht komt op de verkeersbewegingen na gereedkomen bouw- en infraprojecten Molenstraat en omgeving.

- Ambitieniveau klimaatadaptatie: advies LP is kiezen voor ambitieniveau vooruit-strevend maar wel met voldoende inspraak omwonenden en andere belang-hebbenden. Plannen van aanpak vooraf bespreken met de raad.

- Plan van aanpak omgevingsvisie Zundert: LP ziet graag een vormvrije omgevings-visie, waarbij communicatie met de burger en ondernemers helder en duidelijk moet zijn.

De bestuursopdracht toekomstbestendige sportaccommodaties is opiniërend behandeld in de Ronde van 18 december. Wat betreft de sportaccommodaties lijkt er een meerderheid te zijn voor de 3e optie. In scenario 3 wordt gekozen voor duurzame multifunctionele accommodaties op de huidige goed gespreide locaties. Voorwaarde van LP is wel dat er draagvlak is bij de verenigingen. Ook heeft LP nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de jeugdactiviteiten van de sportverenigingen.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06-515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

JvO