VOORWOORD

Zowel vanuit het bestuur van Lokaal Perspectief als vanuit de fractie is meerdere malen het idee geopperd om onze lokale politieke partij meer te presenteren naar de Zundertse bevolking en de eigen achterban. Middels deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de Zundertse politiek en hierin vooral de rol van Lokaal Perspectief duiden.

Gelukkig wordt er ook door de Zundertse Bode, BN/De Stem en regionale omroep Ons West Brabant regelmatig politiek verslag uitgebracht.

 

BEGROTINGSRAAD

In de mooie nieuwe raadzaal is op dinsdag 5 november 2019 van 15.00 uur tot ca 22.30 uur de begrotingsraad gehouden. In de belangrijkste raadsvergadering van het jaar komt de door het college van b&w voorgestelde begroting 2020-2023 aan de orde. Dit boekwerk van ongeveer 160 bladzijden is ook voor iedereen in te zien op de website van de Gemeente Zundert: https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/ begroting-en-jaarrekening.html

De voorbereiding op deze vergadering kostte onze fractieleden behoorlijk veel tijd en om e.e.a. te verduidelijken hebben we 22 technische vragen ingediend bij de Griffie op 22 okt..

Vooral ons raadslid Geert Aerts heeft erg veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding en in het overleg met de andere politieke partijen.

Op 5 november is er door Geert een presentatie gehouden (zie document 191105 begrotings- raad presentatie 05112019(1)) met daarin een 7-tal speerpunten van LP. Verder een overzicht van baten; overzicht lasten per programma; analyse kosten/baten t.o.v. 2019 en overzicht kostenontwikkelingen. In deze presentatie zijn duidelijk de stijgingen van apparaat kosten en OZB af te lezen.

 

Iedere partij heeft vooraf zijn algemene beschouwingen ingediend (zie document 191105 ALGEMENE BESCHOUWINGEN MEERJARENBEGROTING 2020’. LP geeft hierin haar visie over de toekomstige ontwikkelingen van de beleidsprogramma's en de uitvoeringsprogramma's. Belangrijke onderwerpen zijn Sociaal Domein, Ruimtelijke Ordening en Onroerende-zaakbelasting (OZB). Geert heeft duidelijk aangegeven dat er te weinig ruimte overblijft op de begroting voor nieuwe investeringen in Sport, Onderwijshuisvesting en Infrastructuur, doordat de overheadkosten enorm gestegen zijn en er onnodige onderzoeken plaats-vinden, evenals vervroegde afschrijvingen. Het gevolg is dat het college voorstelt om de lokale lasten OZB en afvalheffingen behoorlijk te verhogen.

 

Geert heeft maar liefst 7 amendementen ingediend in een poging om er voor te zorgen dat de begroting meer in evenwicht is door de volgende posten niet uit te voeren c.q. aan te passen:

uitvoering plan van aanpak buitengebied €50.000,-; haalbaarheidsonderzoek onderwijs-huisvesting €20.000,-; vervolgonderzoek bestuursopdracht sport €100.000,-; afschrijving Bredaseweg 2 ad €297.000.-; expertise inhuren BCT verlagen met €100.000,- . (LP ziet liever snel acties en geen verdere onnodige onderzoeken). Hierdoor ontstaat voldoende financiële ruimte om de OZB in 2020 netto alleen te verhogen met index en waarde-stijging =2%.

Het is belangrijk om te weten dat de Gemeente Zundert nu al veruit de duurste gemeente is in de regio. Helaas, de coalitie CDA-VVD-DB, hield de rijen gesloten en we hebben niet kunnen voorkomen dat de OZB met 8% en de afvalheffingen met 27% zullen stijgen in 2020.

Laat de coalitie deze verhogingen nu ook maar uitleggen aan de burgers, wij kunnen het niet. Het is opmerkelijk dat in het jaar (2017) voorafgaand aan de verkiezingen de lokale lasten niet gestegen zijn.

 

Alle amendementen die Lokaal Perspectief heeft ingediend zijn weggestemd door de coalitie. Zelfs het amendement A9 opstellen centrumvisie Rijsbergen heeft het niet gehaald. Ook hier heeft de coalitie wat uit te leggen aan de bevolking van Rijsbergen.

 

Geert heeft 6 moties ingediend. Hier hebben we wel succes kunnen boeken met Motie M5 (samen met CDA en DB) over herontwikkeling Bredaseweg 2 (oude Rabobank), zodanig dat er meer openbare ruimte ontstaat voor het Van Goghplein en dat er snel aan de slag gegaan wordt met het opstellen van een visie voor herontwikkeling, waarbij de Raad vooraf betrokken wordt. Zelfs onze Motie M9 bouw meer goedkopere woningen voor jongeren en ouderen haalde geen meerderheid, want de coalitie was tegen.

Wel succes met Motie M14, scheiding energiemeters bij het sportpark Rijsbergen, waar-door VVR nu zonnepanelen kan laten aanleggen.

 

Zeker teleurstelling bij de fractie van LP, maar we koesteren de behaalde successen, want uiteindelijk doen we dit allemaal in het belang van de inwoners en bedrijven in de gemeente Zundert.

 

Overigens de complimenten aan onze nieuwe burgemeester Joyce Vermue die deze vergadering uitstekend heeft geleid.

 

RONDE/ RAADSVERGADERING NOVEMBER EN DECEMBER:

Voor de Rondes van 19 en 20 november staan weer mooie agendapunten op het programma, zoals: gemeenschappelijke regelingen; verordening jeugdhulp; nota volks-gezondheid; integraal huisvestingsplan; locatieonderzoek IKC Zundert; 3e berap (bestuursrapportage); vaststellen leges en belastingen 2020.

De raadsvergadering over deze onderwerpen is op dinsdagavond 3 december.

 

WILT U REAGEREN? Heeft u suggesties en/of vragen, u kunt altijd bij ons terecht.

Mail ons: lokaalperspectief@hotmail.com

of neem contact op met Geert, tel. 06 - 515 11 449.

Ook de andere fractieleden Jac, Peter, Rien kunt u altijd benaderen. Zie onze website.

 

JvO

Download
Begrotings- raad presentatie 05112019
BP.pps
Microsoft Power Point presentatie 1.6 MB
Download
Algemene beschouwingen meerjarenbegroting 2020
191105 A B MJB 2020 (1).pdf
Adobe Acrobat document 668.0 KB