Verkeersproblematiek in de Veldstraat (door burgerlid Jac van Oijen)


Juni 2018

 

Er werd medegedeeld dat vanaf 14 december 2017 buslijn 115 via de W.Pastoorsstraat/Veldstraat zou gaan rijden, -omdat de Molenstraat in 2019 éénrichtingsverkeer wordt-, en dat er aan de Veldstraat ook een extra bushalte geplaatst zou worden. Bewoners zien om tal van redenen (overlast, verkeersonveiligheid, geluidshinder, etc.) de bus liever via de Randweg rijden; dit is veel veiliger, sneller en ontsluit tevens Klein-Zundert en de toekomstige woningen aan de Tuinderij. Van echte inspraak van de bewoners is absoluut geen sprake. De wethouder schermt met het onderzoek van Arriva dat route via de Willem Pastoorsstraat de beste route zou zijn. Als de bewoners dit onderzoek opvragen bij Arriva en bij de Provincie blijkt dat er helemaal geen onderzoek gedaan is, maar dat het aannames zijn.


Lokaal Perspectief heeft bewoners/initiatiefgroep zo veel mogelijk ondersteund met advies en heeft
élke Ronde- en raadsvergadering én in het Presidium de problematiek Veldstraat aan de orde gesteld.
De gekozen locatie van de bushalte aan de Veldstraat -voor de opritten van een garagebedrijf en voor opritten van twee woningen- is heel discutabel.
Toen de bus toch is gaan rijden in december waren er nog geen voorzieningen aangebracht en werden de fietsen op een grasstrookje naast de weg geplaatst. Na veel klachten van omwonenden is voor een tijdelijke fietsenstalling op de kruising Veldstraat/De Brug gekozen. Lokaal Perspectief vond, en vindt nog steeds, dat de busroute via Willem Pastoorsstraat/ Kapellekestraat/Randweg een veel betere optie is.


Tot overmaat van ramp wordt alle verkeer tijdens de reconstructie van de Prinsenstraat ook nog tot
eind maart 2018 omgeleid via de Veldstraat. Het wordt een complete verkeerschaos en ook ontstaat er aan diverse woningen schade. Scheuren in de muren, veroorzaakt door de overmatige trillingen van het zware vracht- en/of landbouwverkeer. De wethouder gaat zelf niet meer in overleg met de bewoners/initiatiefgroep, maar laat de technische avonden op 26 maart en 28 mei 2018 over aan de gemeentesecretaris en een ingehuurde verkeersdeskundige.


Er zijn door bewoners 80 zienswijzen ingediend op het Verkeersbesluit van het College en in maart/april is de Gemeente ook aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade. Er is gevraagd naar geluidswerende maatregelen voor een aantal woningen en er is gevraagd naar verkeersremmende maatregelen, teneinde aan de verkeersonveilige situatie -zeker voor fietsers- een einde te maken. Bewoners/initiatiefgroep voelen zich niet gehoord door het College. Zij spreken over slechte communicatie en onbereikbaarheid van de ambtelijke organisatie. Er zullen zeker meerdere rechtszaken volgen.


De hele situatie is zwaar onderschat door het College en er dienen maatregelen genomen te worden. Vanaf half april 2018 zal de nachtbus niet meer stoppen bij de bushalte aan de Veldstraat. Er worden voorbereidingen getroffen voor extra verkeersremmende maatregelen door het plaatsen van borden, extra geleiders ipv bloembakken, t.z.t. een verbod op doorgaand vracht- en landbouwverkeer en een betere locatie voor de fietsenstalling aan De Brug.


Tijdens de rondevergadering van 25 april 2018 dringt Lokaal Perspectief aan tot snelle actie om deze verkeersproblematiek op te lossen en in overleg te gaan met Arriva om de bus via de Randweg te laten rijden. Zeker ook omdat vanaf eind september 2018 de Molenstraat afgesloten wordt ivm met reconstructie tot éénrichtingsverkeer. Zes van de zeven fracties zijn voorstander om dit z.s.m. met Arriva te bespreken. De wethouder gaat echter over tot een treuzeltactiek en op de vraag van fractieleider Geert Aerts in de raadsvergadering van 22 mei j.l. antwoordt de wethouder dat de ambtelijke organisatie het overleg met Arriva aan het voorbereiden is.


Het komt erop neer dat de nieuwe wethouder Patrick Kok zal moeten proberen de problemen op te lossen, want op 19 juni komt Arriva met concept exploitatieplan voor 2019.


Wordt vervolgd.......