Nieuws

Beste inwoners van de gemeente Zundert,

 

De gemeenteraad heeft in november en december de begroting 2021-2024 en de daaraan gekoppelde lokale heffingen vastgesteld. Daarbij is tevens afgesproken dat het college van B&W de begroting in hoofdlijnen zal publiceren in de Bode met uitleg wat dit betekent voor de stijging van de lokale lasten voor de inwoners van de gemeente Zundert. Omdat in de publicatie in de Bode van week 51 niet de volledige en deels onjuiste informatie is verstrekt laten wij namens Lokaal Perspectief in onderstaande tabellen zien wat de werkelijke kostenstijgingen voor u in 2021 gaan betekenen:

 

De publicatie van de gemeente laat de waardestijging in 2021 ten opzichte van 2020 van de WOZ buiten beschouwing waardoor de lastenstijging 2,5% zou bedragen. Inclusief de waardestijging ziet het beeld er toch wat anders uit, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 7,5 a 8% OZB. De vergelijkende cijfers voor de afvalheffing zijn foutief weergegeven bij de laatste twee categorieën (in 2021 gerekend met een container van 90 ltr. en in 2020 met een container van 140 ltr.) Na correctie komt de werkelijke verhoging afvalstoffenheffing voor de laatste twee categorieën uit op 22% in plaats van de vermelde 1%. Zie onderstaande door Lokaal Perspectief aangepaste tabel:

De totale lasten voor inwoners in een huurwoning stijgen met 16 % en voor inwoners met een eigen woning ruim 10 %. Lokaal Perspectief staat voor transparante en duidelijke informatie naar de inwoners. Vandaar deze correctie op de eerdere publicatie van de gemeente. Overigens vinden wij de lokale lasten stijging niet wenselijk en onacceptabel hoog. Lokaal Perspectief heeft de begroting 2021 dan ook niet goedgekeurd.


Ongeloof en onbegrip tijdens Gemeenteraad Zundert

(29 september 2020)

 

Nog voordat de behandeling van het agendapunt ‘Renovatie atletiekbaan DJA Klein-Zundert’ plaats zou vinden deden VVD, Dorpsbelangen en ONPL een ordevoorstel om het van de agenda te halen en pas na de begrotingsbehandeling 2021 in november te behandelen.

 

De overige partijen inclusief het college bij monde van sportwethouder Twan Zopfi reageerden vol onbegrip en ongeloof op dit voorstel. Een voorstel wat reeds vorig jaar bij de begroting was behandeld en aangenomen, maar met een motie doorgeschoven werd naar dit jaar omdat eerst de integrale sportvisie moest zijn vastgesteld. Dat is nu het geval maar desondanks moest het worden doorgeschoven naar het einde van het jaar.

 

Geert Aerts van Lokaal Perspectief legde nog uit dat dit het gevolg was van nalatig onderhoud en vreest voor het voortbestaan van DJA maar ook het gebruik van andere sporters en dat dit niets te maken heeft met de verzwakte financiële positie van Zundert, de investering is immers reeds opgenomen in de cijfers 2020. Ondanks bijval van CDA, OPZ en D66 alsmede een fel betoog van de wethouder, mocht het niet baten, het voorstel werd met 10 tegen 8 stemmen van de agenda gehaald.

 

Een agendapunt wat wel behandeld werd is de motie die Lokaal Perspectief had ingediend om de lokale lasten, met name de OZB, jaarlijks met niet meer dan 2% te laten stijgen. Deze motie werd naast Lokaal Perspectief mede ingediend door ONPL en OPZ en ondersteund door D66, maar werd ondanks de eerder door een aantal partijen opgevoerde verslechterende financiële situatie door de overige partijen dan weer niet ondersteund. Hierdoor zullen de lokale lasten volgend jaar met minimaal 8% gaan stijgen, maar ook dat wordt in november behandeld. Lokaal Perspectief zal blijven streven naar een minimale stijging van lokale lasten en de OZB niet te gebruiken als sluitpost op de begroting. Er zijn genoeg andere manieren om tot bezuinigingen te komen.

 

Fractie Lokaal Perspectief, Geert Aerts, tel. 06 5151 1449, e-mail: lokaalperspectief@hotmail.com


E-mail burgemeester rondom Corona-virus

Maart 2020

 

Ivm de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus ontvingen wij als fractie onderstaande mail van onze burgemeester.

Ook de raadsvergaderingen worden t/m 6 april opgeschort.

 

Wij delen deze berichtgeving met u, zodat u gemeentelijk rechtstreeks uit eerste hand ook op de hoogte bent.

Bij vragen / opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons: lokaalperspectief@hotmail.com.

 

We hebben juist nu ook de verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar te dragen!

 

Hartelijke groet, namens

fractievoorzitter Geert Aerts

bestuursvoorzitter Rien vd Sande

fractie en bestuur LP.

 

Onderwerp: Informatie besluitvorming gemeente Zundert

 

Beste raads- en burgerleden,

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

 Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/coronaloket/

 

Zundert

In Zundert zijn wij in goed contact met zorg en onderwijs alsmede onze ondernemers. In het College bespreken we hoe we zowel vanuit de gemeente als het bestuur de komende weken de contacten onderhouden, signalen oppakken en vragen beantwoorden. We zien in ieder geval dat het onderwijs en onze ondernemers alom opvolging geven aan de oproep en ook in de gemeenschap ontstaan mooie initiatieven om elkaar behulpzaam te zijn. Het motto zoals bij de vaandeluitreiking van het Corso gedeeld: ‘Ge zieget wel … Ammaal samen’ komt ook in deze tijden in Zundert naar voren!

 

In navolging op de maatregelen die zondag 15 maart zijn afgekondigd betekent dit ook dat het presidium wat bijeen was geroepen op maandagavond 16 maart geannuleerd wordt en alle raadsvergaderingen (de Ronde, het Besluit en de raadsexcursie) geannuleerd worden tot en met 6 april.

 

Na overleg met de diverse portefeuillehouders, de griffier en in contact met de collega’s in de regio is dit besluit genomen. De voorgenomen besluiten kunnen vooralsnog wachten tot een later moment. Zodra de maatregelen opgeheven zijn brengen we prioriteiten aan in de gevraagde besluitvorming en komen we met een passend voorstel om de besluitvorming weer op te pakken.

 

Voor nu in ieder geval ter afsluiting nog de boodschap die minister Bruins u ook allen mee heeft gegeven. Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

J.G.P. Vermue

Burgemeester

 


Kennismaking burgemeester met LP

Augustus 2019

Onze nieuwe burgemeester Joyce Vermue werd door Geert Aerts uitgenodigd op 23 augustus j.l. om kennis te maken met Lokaal Perspectief.

Er werd gezellig een kopje koffie gedronken in ‘de Koutershof’, waarna een wandeling door Rijsbergen volgde.

Vanuit LP waren hierbij naast raadslid Geert Aerts, de burgerleden Jac van Oijen en Peter Reiters aanwezig. Het LP-bestuur werd vertegenwoordigd door André Herijgers en Jan Michielsen.

 

In de korte ontmoeting met mensen van ‘de Koutershof’ kon de Koutershof-diversiteit getoond worden. De verscheidenheid aan huurders, van jong tot oud, heeft ze zelf kunnen aanschouwen.

Biljartende senioren in de Taveerne en spelende peuters in de grote zaal.

 

De mooiste plekjes in de bebouwde kom van Rijsbergen werden al wandelend aangedaan, waarover veel te vertellen was. Zeker ook het oude gemeentehuis van Rijsbergen kreeg de verdiende aandacht.

 

Een fijne kennismaking, die hopelijk ook zijn vruchten mag afwerpen.


Bijeenkomst bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen drukbezocht

Februari 2019

 

De door Lokaal Perspectief georganiseerde bijeenkomst over bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen zorgde voor een volle zaal bij ‘de Tijd’. Het doel van deze avond was om vooraf betrokkenen hun mening/ideeën te laten geven over de mogelijke toekomstige bestemming van het voormalig gemeentehuis en omgeving. In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het oude beeldbepalende raadhuis en het gebied eromheen behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. Een overzicht van eigenaren werd getoond en er is ook verwezen naar de structuurvisie Rijsbergen 2020 en bestemmingsplan Centrumgebied Rijsbergen 2012.

 

De uitslag van de enquête van 8 december 2018 tijdens ‘Hart van Rijsbergen’ werd doorgenomen, ook aan de hand van foto’s van het gebouw en de omgeving ervan. Er kwam veel reactie vanuit de aanwezigen, waarbij zeker ook de onzekerheid voor het Museum de Weeghreyse ter sprake kwam, die dus eind dit jaar het pand moet verlaten. Het merendeel van de aanwezigen was duidelijk voor het behoud van het Rijksmonument (oude gedeelte) met als functie het huidige museum. Men gaf een duidelijk signaal af dat er behoefte is aan vroegtijdige informatie, voordat er contracten worden ondertekend. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat er nog geen concrete planning is voor deze locatie en de directe omgeving en dat zeker de dialoog wordt aangegaan als er een concept klaar is. Belangrijk hierbij is dat het karakter van Rijsbergen behouden blijft, waarbij ook aandacht is om de open ruimten goed in te vullen met o.a. groen etc. Lokaal Perspectief zal de vragen die gesteld zijn meenemen naar het college en gemeenteraad en de aanwezigen op de hoogte houden van de reacties. De avond werd door allen afgesloten met een voldaan gevoel.Bezuinig nu al voor onderwijs

Januari 2019

 

Als Zundert niet nu al bezuinigt, kan het maar zo zijn dat er over twee jaar geen geld blijkt te zijn voor onderwijshuisvesting. Dat vreest de partij Lokaal Perspectief. Andere politici delen die angst niet.

Eerder deze week sprak de Zundertse gemeenteraad over de noodzaak om in 2019 geld uit te geven aan vier verschillende posten die zijn opgenomen in de begroting.

 

Het ging daarbij aanvankelijk om 75.000 euro voor een buurtsportcoach, om 45.000 euro voor het jongerenwerk, om 27.310 euro voor de Streekomroep en om 115.000 euro voor een extra boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar.

 

Het was een onderwerp waar in december al uitgebreid over was gesproken bij de Ronde-vergadering. Eén en ander met een duidelijk achterliggend doel: als er kan worden bezuinigd, geeft dat Zundert meer financiële lucht.

 

Die is weer nodig om de bestuursopdrachten uit te kunnen voeren. Dat zijn zes punten, zoals onderwijshuisvesting en een nieuwe randweg, die de hele raad zo belangrijk vindt dat na de verkiezingen is afgesproken dat ze bij voorrang worden behandeld. Maar, zo bleek in november tijdens de begrotingsbehandeling: juist voor die posten is voor 2019 geen geld gereserveerd.

 

,,Kijk nog eens goed of we echt dat geld voor die vier posten moeten uitgeven", had de raad in november het college gevraagd. ,,Of kan dat ook later, zodat we nu geld overhouden voor de bestuursopdrachten?" Het college bestudeerde de posten en constateerde dat de bedragen voor het jongerenwerk en de extra boa echt noodzakelijk zijn. De buurtsportcoach valt 35.000 euro goedkoper uit, omdat het rijk meebetaalt. En of de Streekomroep echt geld krijgt, wordt later dit jaar duidelijk.

 

De raad, zo bleek bij de vergadering deze week, was overtuigd en stemde in met de uitgaven. Alleen bleef het knagen hoe het nou zat met het geld voor de bestuursopdrachten. Voor wethouder Johan de Beer (financiën) aanleiding om een informatiebijeenkomst aan te bieden. Eén waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe nu al in de begroting voorbereidingskosten zijn opgenomen voor die opdrachten. En hoe de uitvoering daarvan pas later in begrotingen zal staan. De raad nam zijn aanbod graag aan.

 

Lokaal Perspectief (LP) stemde als enige partij niet in met het hernieuwde uitgave-voorstel voor de vier posten. Die partij wilde de bedragen afromen en diende een amendement in.

 

LP hoopte zo geld te kunnen winnen dat specifiek voor onderwijshuisvesting werd gereserveerd. ,,Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat we over twee jaar het geld niet hebben", waarschuwde Geert Aerts van LP. De anderen deelden die angst niet. Het amendement werd niet aangenomen.

 

Bron: BN DeStem