Nieuws

E-mail burgemeester rondom Corona-virus

Ivm de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus ontvingen wij als fractie onderstaande mail van onze burgemeester.

Ook de raadsvergaderingen worden t/m 6 april opgeschort.

 

Wij delen deze berichtgeving met u, zodat u gemeentelijk rechtstreeks uit eerste hand ook op de hoogte bent.

Bij vragen / opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons: lokaalperspectief@hotmail.com.

 

We hebben juist nu ook de verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar te dragen!

 

Hartelijke groet, namens

fractievoorzitter Geert Aerts

bestuursvoorzitter Rien vd Sande

fractie en bestuur LP.

 

Onderwerp: Informatie besluitvorming gemeente Zundert

 

Beste raads- en burgerleden,

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

 Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/coronaloket/

 

Zundert

In Zundert zijn wij in goed contact met zorg en onderwijs alsmede onze ondernemers. In het College bespreken we hoe we zowel vanuit de gemeente als het bestuur de komende weken de contacten onderhouden, signalen oppakken en vragen beantwoorden. We zien in ieder geval dat het onderwijs en onze ondernemers alom opvolging geven aan de oproep en ook in de gemeenschap ontstaan mooie initiatieven om elkaar behulpzaam te zijn. Het motto zoals bij de vaandeluitreiking van het Corso gedeeld: ‘Ge zieget wel … Ammaal samen’ komt ook in deze tijden in Zundert naar voren!

 

In navolging op de maatregelen die zondag 15 maart zijn afgekondigd betekent dit ook dat het presidium wat bijeen was geroepen op maandagavond 16 maart geannuleerd wordt en alle raadsvergaderingen (de Ronde, het Besluit en de raadsexcursie) geannuleerd worden tot en met 6 april.

 

Na overleg met de diverse portefeuillehouders, de griffier en in contact met de collega’s in de regio is dit besluit genomen. De voorgenomen besluiten kunnen vooralsnog wachten tot een later moment. Zodra de maatregelen opgeheven zijn brengen we prioriteiten aan in de gevraagde besluitvorming en komen we met een passend voorstel om de besluitvorming weer op te pakken.

 

Voor nu in ieder geval ter afsluiting nog de boodschap die minister Bruins u ook allen mee heeft gegeven. Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

J.G.P. Vermue

Burgemeester

 


Kennismaking burgemeester met LP

Augustus 2019

Onze nieuwe burgemeester Joyce Vermue werd door Geert Aerts uitgenodigd op 23 augustus j.l. om kennis te maken met Lokaal Perspectief.

Er werd gezellig een kopje koffie gedronken in ‘de Koutershof’, waarna een wandeling door Rijsbergen volgde.

Vanuit LP waren hierbij naast raadslid Geert Aerts, de burgerleden Jac van Oijen en Peter Reiters aanwezig. Het LP-bestuur werd vertegenwoordigd door André Herijgers en Jan Michielsen.

 

In de korte ontmoeting met mensen van ‘de Koutershof’ kon de Koutershof-diversiteit getoond worden. De verscheidenheid aan huurders, van jong tot oud, heeft ze zelf kunnen aanschouwen.

Biljartende senioren in de Taveerne en spelende peuters in de grote zaal.

 

De mooiste plekjes in de bebouwde kom van Rijsbergen werden al wandelend aangedaan, waarover veel te vertellen was. Zeker ook het oude gemeentehuis van Rijsbergen kreeg de verdiende aandacht.

 

Een fijne kennismaking, die hopelijk ook zijn vruchten mag afwerpen.


Bijeenkomst bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen drukbezocht

De door Lokaal Perspectief georganiseerde bijeenkomst over bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen zorgde voor een volle zaal bij ‘de Tijd’. Het doel van deze avond was om vooraf betrokkenen hun mening/ideeën te laten geven over de mogelijke toekomstige bestemming van het voormalig gemeentehuis en omgeving. In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het oude beeldbepalende raadhuis en het gebied eromheen behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. Een overzicht van eigenaren werd getoond en er is ook verwezen naar de structuurvisie Rijsbergen 2020 en bestemmingsplan Centrumgebied Rijsbergen 2012.

 

De uitslag van de enquête van 8 december 2018 tijdens ‘Hart van Rijsbergen’ werd doorgenomen, ook aan de hand van foto’s van het gebouw en de omgeving ervan. Er kwam veel reactie vanuit de aanwezigen, waarbij zeker ook de onzekerheid voor het Museum de Weeghreyse ter sprake kwam, die dus eind dit jaar het pand moet verlaten. Het merendeel van de aanwezigen was duidelijk voor het behoud van het Rijksmonument (oude gedeelte) met als functie het huidige museum. Men gaf een duidelijk signaal af dat er behoefte is aan vroegtijdige informatie, voordat er contracten worden ondertekend. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat er nog geen concrete planning is voor deze locatie en de directe omgeving en dat zeker de dialoog wordt aangegaan als er een concept klaar is. Belangrijk hierbij is dat het karakter van Rijsbergen behouden blijft, waarbij ook aandacht is om de open ruimten goed in te vullen met o.a. groen etc. Lokaal Perspectief zal de vragen die gesteld zijn meenemen naar het college en gemeenteraad en de aanwezigen op de hoogte houden van de reacties. De avond werd door allen afgesloten met een voldaan gevoel.Bezuinig nu al voor onderwijs

Als Zundert niet nu al bezuinigt, kan het maar zo zijn dat er over twee jaar geen geld blijkt te zijn voor onderwijshuisvesting. Dat vreest de partij Lokaal Perspectief. Andere politici delen die angst niet.Enquête bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen

In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het beeldbepalende gemeentehuis behouden zou moeten blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie.

Inderdaad is het gebouw vele jaren gebruikt door o.a. uitvaartverzorging Jack Mathijssen, woningcorporatie Thuisvester, de Heemkundekring Zundert-Rijsbergen e.a.
Momenteel heeft de eigenaar de huurders gevraagd een andere locatie te zoeken. Tijdens het evenement ‘Hart van Rijsbergen’, 8 december j.l., heeft Lokaal Perspectief een enquête gehouden voor het behoud van het voormalige gemeentehuis in Rijsbergen. Een groot aantal bezoekers vond dit zeer interessant en heeft spontaan op deze avond de enquête ingevuld.


De uitslag van de enquête is als volgt:
100% is het eens met de stelling dat dit Rijksmonument behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. 64% van de geënquêteerden vindt het belangrijk om inspraak te hebben in de toekomstige bestemming van het voormalige gemeentehuis.
Op de vraag: 'Heeft u zelf ideeën over de mogelijke bestemming van het gebouw', antwoordde 75% kunst/cultuur; 22% dienstverlening/horeca; 3% woningbouw. 83% van de geënquêteerden vindt dat er in de dorpskern Rijsbergen meer ruimte moet zijn voor pleinen, parkeren en groen.
Lokaal Perspectief zal begin 2019 een avond organiseren voor de inwoners en belanghebbenden om de uitslag van de enquête, de ideeën en de toekomstplannen van de omgeving in beeld te brengen en met elkaar te bespreken.
Uiteraard kunt u reageren op dit artikel via ons mailadres lokaalperspectief@hotmail.com.

Download
Enquete voormalig gemeentehuis.pdf
Adobe Acrobat document 192.8 KB


Prachtig groen initiatief van burgers ‘t Boske Rijsbergen

Buurtbewoners van ’t Boske in Rijsbergen zagen dat het niet goed ging met de beplanting rondom de mooie speelweide in hun wijk. Vijfentwintig jaar geleden was alles prachtig aangelegd, maar inmiddels veranderde die mooie beplanting, zeker afgelopen zomer, in een heus onkruidveld.