Nieuws


(Januari 2022)

 

 

Nu al slijtageplekken, fietsstroken liggen er nog geen jaar

Nu al vertonen de rode fietsstroken die pas onlangs werden aangelegd langs de Nieuwmoerseweg in Achtmaal slijtageplekken © Lokaal Perspectief
Nu al vertonen de rode fietsstroken die pas onlangs werden aangelegd langs de Nieuwmoerseweg in Achtmaal slijtageplekken © Lokaal Perspectief

 

Artikel BNdeStem gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2022 over de fietsstroken in Achtmaal. 

 

Klik hier voor het lezen van het artikel.

 


(Januari 2022)

 

 

Piet Geerts (31) voert bij Zundertse verkiezingen lijst aan van Lokaal Perspectief.

 

Artikel BNdeStem gepubliceerd op dinsdag 18 januari 2022. 

 

Klik hier voor het lezen van het artikel.

 


(december 2021)

 

Nieuw burgerlid

 

Jullie weten allemaal dat bestuur en fractie niet stilzitten.

Ten eerste hebben zij wederom (naast Piet Geerts) een nieuw burgerlid weten te vinden, namelijk Gerard Hertsenberg uit Achtmaal.

Gerard draait al een poosje actief mee en is als nieuw fractielid, 16 november j.l. door de burgemeester benoemd als burgerlid van Lokaal Perspectief.

Wij heten Gerard van harte welkom en wensen hem heel veel succes en vooral veel plezier in zijn LP-functie!!

Gerard stelt zich hierbij alvast kort voor:

Ik ben Gerard Hertsenberg, woon in Achtmaal (sinds 2018) en ben 65 jaar. Ik hoop binnenkort beter met de rest kennis te maken, voor nu even kort iets over mijzelf. Ik woon met veel plezier met mijn vrouw Astrid in Achtmaal, heb ruim 40 jaar in Breda gewoond maar de rust en ruimte van de gemeente Zundert trok ik erg. Met het pensioen in zicht leek het ons een prettige woongemeente, en dat is ook gebleken.

Tot ongeveer 1 januari 2023 werk ik nog bij het Openbaar Ministerie in Den Haag als juridisch adviseur bij het College van Procureurs-Generaal. Daar houd ik mij voornamelijk bezig met de kwaliteit van de opsporing en andere zaken die de politie aangaan op landelijk niveau. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe verkiezingsprogramma, in samenspraak met de anderen moet het mogelijk zijn een aantal onderwerpen te kiezen waar ik mij de komende jaren voor zal inzetten.

Heb gezien en gehoord dat de financiële expertise en de kennis van de energietransitie al in goede handen is.

Wat betreft bovenstaande: ik ben groot voorstander van meer en breder communiceren met de bevolking; transparantie en een duidelijke boodschap. Kan mij dus helemaal vinden in bovenstaand LP-initiatief.
(november 2021)

 

De volgende moties en amendementen zijn aangenomen, A3 en M3 zijn unaniem aangenomen en dit is nog niet eerder gebeurd!

 

Download
motie M1 spelen is een recht, geen luxeproduct, Netwerkbegroting 2022-2025, D66 Zundert, ONPL, Lokaal Perspectief en CDA Zundert, Het Besluit dd 09-11-2021.pdf
motie M1 spelen is een recht, geen luxep
Adobe Acrobat document 106.1 KB
Download
motie M3 Centrumvisie Rijsbergen, Netwerkbegroting 2022-2025, Lokaal Perspectief en OPZ Onafhankelijke Partij Zundert, Het Besluit dd 09-11-2021
motie M3 Centrumvisie Rijsbergen, Netwer
Adobe Acrobat document 58.2 KB
Download
amendement A3 krediet 30 km Risten, Netwerkbegroting 2022-2025, Lokaal Perspectief, aangenomen, Het Besluit dd 09-11-2021
amendement A3 krediet 30 km Risten, Netw
Adobe Acrobat document 41.0 KB
Download
amendement A9 afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, Netwerkbegroting 2022-2025, VVD Zundert, Lokaal Perspectief, ONPL en OPZ Onafhankelijke Partij Zundert, aangenomen, Het Besluit dd 09-11-2021
amendement A9 afvalstoffenheffing%2Frein
Adobe Acrobat document 98.5 KB

(oktober 2021)

 

Er heeft de laatste weken een wijziging plaatsgevonden binnen de fractie.

Peter Reiters heeft besloten om terug te treden als burgerlid namens Lokaal Perspectief. Peter blijft wel in functie als bestuurslid LP.

Wij zijn Peter zeer dankbaar voor zijn inzet en vele werk dat hij voor de fractie heeft verricht en wensen hem veel succes met zijn andere activiteiten.

De LP-fractie gaat Peter missen, maar hij blijft gelukkig wel (bestuurs)lid van onze partij.

 

Bestuur en fractie hebben niet stilgezeten en zijn erin geslaagd een nieuw burgerlid te vinden, te weten Piet Geerts uit Rijsbergen.

Piet heeft zich reeds voorgesteld tijdens een fractievergadering en draait al actief mee.

Dinsdagavond 19 oktober j.l. is ons nieuw fractielid, Piet Geerts benoemd door de burgemeester als burgerlid namens Lokaal Perspectief, voorafgaand aan de raadsvergadering van die avond.

Wij heten Piet van harte welkom en wensen hem veel succes en vooral veel plezier in zijn functie!Zundert ziet liever zonnepanelen op daken dan op kostbare landbouwgrond

 

ZUNDERT - Zundert moet ondernemers en burgers actiever stimuleren om zonnepanelen op hun daken te leggen. Zodat energie eerst op daken, en pas in laatste instantie in parken op kostbare landbouwgrond wordt opgewekt.

 

Dinsdag vergaderde de gemeenteraad van Zundert over de RES, de Regionale Energie Strategie. Daarin staat het voornemen om de komende jaren flink te werken aan het tegengaan van de verdere opwarming van de aarde.

 

Daarbij is het van belang dat er veel meer wordt ingezet op het opwekken van energie uit bijvoorbeeld wind en zon.

 

Verstandig

 

Een prima plan, vond de politiek. Maar doe dat dan wel verstandig. Voor bijvoorbeeld op kostbare landbouwgrond allemaal zonnepanelen worden geplaatst, is het goed om te kijken of er daar geen alternatieven voor zijn te verzinnen.

 

In een motie wees Lokaal Perspectief (LP) met steun van OPZ, op de talloze daken die Zundert telt die nog uitstekend benut kunnen worden voor zonnepanelen. Maar dan is het wel handig om de burgers en ondernemers een zetje te geven. Ze te stimuleren dat ook echt te doen.

 

Bovendien, stelden LP en OPZ, zijn er nog meer mogelijkheden voor zonneparken. Denk aan taluds langs de A16, aan reststroken of aan niet-vruchtbare grond als voormalige vuilstortplaatsen.

 

Onbenutte dakruimte

 

ONPL wees in een andere motie op specifiek de daken van kleine- en middelgrote bedrijven. Op dit moment plaatsen die vooral zonnepanelen voor de eigen energievoorziening, terwijl er ruimte is om er nog wat extra neer te leggen waar ook anderen van kunnen profiteren.

 

Alleen: dat laten ondernemers na, omdat het niet lucratief is. Het vergt een grote investering, terwijl het niks oplevert. Met een subsidie van de provincie zou dat kunnen veranderen, meent ONPL en vroeg de wethouder zich er daar hard voor te maken. Een oproep die collega-politici unaniem steunden.

 

Overbodig

 

De impliciete oproep uit beide moties om vooral in te zetten op panelen op daken en niet op landbouwgrond, vond wethouder Johan de Beer overbodig. Want dat staat ook al in de gemeentelijke zonnevisie. Landbouwgrond bungelt daarin onderaan de ‘zonneladder’.

Enkele partijen waren dat met hem eens. Neemt niet weg dat de politiek allebei de moties aannam.

 

Bron: BN deStem


(april 2021)

 

MOTIE

LOKAAL PERSPECTIEF EN OPZ

 

De raad van de gemeente Zundert, bijeen in vergadering van 6 april 2021, met betrekking tot agendapunt 7, Regionale energiestrategie 1.0 (RES):

 

Constaterende dat

 • Het Klimaatakkoord is opgesteld door een groot aantal partijen en als doel heeft dat we in Nederland in 2030 49% minder C02 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 95% minder;
 • De raad op 12 mei 2020 in meerderheid heeft ingestemd met de concept-RES West-Brabant;
 • Daarin vooral extra aandacht is gevraagd voor informatievoorziening aan en met de burgers, op weg naar de definitieve RES (RES 1.0);
 • De reactie van de Stuurgroep RES West Brabant 28 januari j.l. bekend is en waaruit blijkt dat zij het belangrijk vinden dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners inzichten en meningen blijven meegeven in de uitvoering van de RES;
 • De 1e update plaatsvindt via de RES 2.0 in 2023;
 • Op 24 februari j.l. het Webinar RES West-Brabant heeft plaatsgevonden, waarin vooral aandacht is gevraagd voor terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van zonneweiden;
 • De onderzoekers van de WUR mogelijkheden zien voor zonneparken bij natuurgebieden omdat de biodiversiteit zal kunnen verbeteren;

 

Overwegende dat:

 • Bij de uitvoering van het klimaatakkoord draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid van de burgers en bedrijven centraal zal blijven;
 • Gronden primair beschikbaar moeten blijven voor het open landschap en de ruimtelijke behoefte voor onder meer natuur, landbouw, woningbouw en infrastructuur;
 • De aanleg van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven nu slechts voor 25% doorberekend is voor de klimaatberekeningen. Dit kan met extra inzet naar een hoger niveau gebracht worden;
 • De aanleg van zonneparken op taluds langs de A 16 en voormalige stortplaatsen (De Leemputten) niet is doorberekend in de klimaatberekening;
 • De 3 extra windmolens, nabij het zoekgebied Achtmaal, bovenop de 6 windmolens bij Hazeldonk, na 2030 vooralsnog niet wenselijk zijn, vanwege schade aan de natuur en voldoende innovatie energieprojecten in ontwikkeling komen;

 

Verzoekt het college:

 1. Voor de stimulering van zonnedaken op woonhuizen, bedrijfsgebouwen, overheids-gebouwen en andere niet-woningen een verhoogde inzet te leveren waarmee het percentage zonnedaken verhoogd kan worden en de raad over het plan van aanpak hiervoor nader te informeren uiterlijk in Q4 2021;
 2. Overleg te plegen met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden inzake de aanleg van een zonnepark op taluds langs de A16/E19 en de raad over de uitkomst hiervan te informeren uiterlijk in Q4 2021;
 3. Mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van zonneweiden op niet vruchtbare reststroken, zoals voormalige stortplaatsen; boven de keuze voor aanleg van zonneweiden op landbouwgronden (zoals opgenomen in de zonnevisie Zundert) en de raad hierover te informeren uiterlijk in Q4 2021.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lokaal Perspectief, Geert Aerts

OPZ Onafhankelijke Partij Zundert, André Gulden


Beste inwoners van de gemeente Zundert,

 

De gemeenteraad heeft in november en december de begroting 2021-2024 en de daaraan gekoppelde lokale heffingen vastgesteld. Daarbij is tevens afgesproken dat het college van B&W de begroting in hoofdlijnen zal publiceren in de Bode met uitleg wat dit betekent voor de stijging van de lokale lasten voor de inwoners van de gemeente Zundert. Omdat in de publicatie in de Bode van week 51 niet de volledige en deels onjuiste informatie is verstrekt laten wij namens Lokaal Perspectief in onderstaande tabellen zien wat de werkelijke kostenstijgingen voor u in 2021 gaan betekenen:

 

De publicatie van de gemeente laat de waardestijging in 2021 ten opzichte van 2020 van de WOZ buiten beschouwing waardoor de lastenstijging 2,5% zou bedragen. Inclusief de waardestijging ziet het beeld er toch wat anders uit, wat neerkomt op een gemiddelde stijging van 7,5 a 8% OZB. De vergelijkende cijfers voor de afvalheffing zijn foutief weergegeven bij de laatste twee categorieën (in 2021 gerekend met een container van 90 ltr. en in 2020 met een container van 140 ltr.) Na correctie komt de werkelijke verhoging afvalstoffenheffing voor de laatste twee categorieën uit op 22% in plaats van de vermelde 1%. Zie onderstaande door Lokaal Perspectief aangepaste tabel:

De totale lasten voor inwoners in een huurwoning stijgen met 16 % en voor inwoners met een eigen woning ruim 10 %. Lokaal Perspectief staat voor transparante en duidelijke informatie naar de inwoners. Vandaar deze correctie op de eerdere publicatie van de gemeente. Overigens vinden wij de lokale lasten stijging niet wenselijk en onacceptabel hoog. Lokaal Perspectief heeft de begroting 2021 dan ook niet goedgekeurd.


Ongeloof en onbegrip tijdens Gemeenteraad Zundert

(29 september 2020)

 

Nog voordat de behandeling van het agendapunt ‘Renovatie atletiekbaan DJA Klein-Zundert’ plaats zou vinden deden VVD, Dorpsbelangen en ONPL een ordevoorstel om het van de agenda te halen en pas na de begrotingsbehandeling 2021 in november te behandelen.

 

De overige partijen inclusief het college bij monde van sportwethouder Twan Zopfi reageerden vol onbegrip en ongeloof op dit voorstel. Een voorstel wat reeds vorig jaar bij de begroting was behandeld en aangenomen, maar met een motie doorgeschoven werd naar dit jaar omdat eerst de integrale sportvisie moest zijn vastgesteld. Dat is nu het geval maar desondanks moest het worden doorgeschoven naar het einde van het jaar.

 

Geert Aerts van Lokaal Perspectief legde nog uit dat dit het gevolg was van nalatig onderhoud en vreest voor het voortbestaan van DJA maar ook het gebruik van andere sporters en dat dit niets te maken heeft met de verzwakte financiële positie van Zundert, de investering is immers reeds opgenomen in de cijfers 2020. Ondanks bijval van CDA, OPZ en D66 alsmede een fel betoog van de wethouder, mocht het niet baten, het voorstel werd met 10 tegen 8 stemmen van de agenda gehaald.

 

Een agendapunt wat wel behandeld werd is de motie die Lokaal Perspectief had ingediend om de lokale lasten, met name de OZB, jaarlijks met niet meer dan 2% te laten stijgen. Deze motie werd naast Lokaal Perspectief mede ingediend door ONPL en OPZ en ondersteund door D66, maar werd ondanks de eerder door een aantal partijen opgevoerde verslechterende financiële situatie door de overige partijen dan weer niet ondersteund. Hierdoor zullen de lokale lasten volgend jaar met minimaal 8% gaan stijgen, maar ook dat wordt in november behandeld. Lokaal Perspectief zal blijven streven naar een minimale stijging van lokale lasten en de OZB niet te gebruiken als sluitpost op de begroting. Er zijn genoeg andere manieren om tot bezuinigingen te komen.

 

Fractie Lokaal Perspectief, Geert Aerts, tel. 06 5151 1449, e-mail: lokaalperspectief@hotmail.com


E-mail burgemeester rondom Corona-virus

Maart 2020

 

Ivm de landelijke maatregelen rondom het Corona-virus ontvingen wij als fractie onderstaande mail van onze burgemeester.

Ook de raadsvergaderingen worden t/m 6 april opgeschort.

 

Wij delen deze berichtgeving met u, zodat u gemeentelijk rechtstreeks uit eerste hand ook op de hoogte bent.

Bij vragen / opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons: lokaalperspectief@hotmail.com.

 

We hebben juist nu ook de verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar te dragen!

 

Hartelijke groet, namens

fractievoorzitter Geert Aerts

bestuursvoorzitter Rien vd Sande

fractie en bestuur LP.

 

Onderwerp: Informatie besluitvorming gemeente Zundert

 

Beste raads- en burgerleden,

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

 Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/coronaloket/

 

Zundert

In Zundert zijn wij in goed contact met zorg en onderwijs alsmede onze ondernemers. In het College bespreken we hoe we zowel vanuit de gemeente als het bestuur de komende weken de contacten onderhouden, signalen oppakken en vragen beantwoorden. We zien in ieder geval dat het onderwijs en onze ondernemers alom opvolging geven aan de oproep en ook in de gemeenschap ontstaan mooie initiatieven om elkaar behulpzaam te zijn. Het motto zoals bij de vaandeluitreiking van het Corso gedeeld: ‘Ge zieget wel … Ammaal samen’ komt ook in deze tijden in Zundert naar voren!

 

In navolging op de maatregelen die zondag 15 maart zijn afgekondigd betekent dit ook dat het presidium wat bijeen was geroepen op maandagavond 16 maart geannuleerd wordt en alle raadsvergaderingen (de Ronde, het Besluit en de raadsexcursie) geannuleerd worden tot en met 6 april.

 

Na overleg met de diverse portefeuillehouders, de griffier en in contact met de collega’s in de regio is dit besluit genomen. De voorgenomen besluiten kunnen vooralsnog wachten tot een later moment. Zodra de maatregelen opgeheven zijn brengen we prioriteiten aan in de gevraagde besluitvorming en komen we met een passend voorstel om de besluitvorming weer op te pakken.

 

Voor nu in ieder geval ter afsluiting nog de boodschap die minister Bruins u ook allen mee heeft gegeven. Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

J.G.P. Vermue

Burgemeester

 


Kennismaking burgemeester met LP

Augustus 2019

Onze nieuwe burgemeester Joyce Vermue werd door Geert Aerts uitgenodigd op 23 augustus j.l. om kennis te maken met Lokaal Perspectief.

Er werd gezellig een kopje koffie gedronken in ‘de Koutershof’, waarna een wandeling door Rijsbergen volgde.

Vanuit LP waren hierbij naast raadslid Geert Aerts, de burgerleden Jac van Oijen en Peter Reiters aanwezig. Het LP-bestuur werd vertegenwoordigd door André Herijgers en Jan Michielsen.

 

In de korte ontmoeting met mensen van ‘de Koutershof’ kon de Koutershof-diversiteit getoond worden. De verscheidenheid aan huurders, van jong tot oud, heeft ze zelf kunnen aanschouwen.

Biljartende senioren in de Taveerne en spelende peuters in de grote zaal.

 

De mooiste plekjes in de bebouwde kom van Rijsbergen werden al wandelend aangedaan, waarover veel te vertellen was. Zeker ook het oude gemeentehuis van Rijsbergen kreeg de verdiende aandacht.

 

Een fijne kennismaking, die hopelijk ook zijn vruchten mag afwerpen.


Bijeenkomst bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen drukbezocht

Februari 2019

 

De door Lokaal Perspectief georganiseerde bijeenkomst over bestemming voormalig gemeentehuis Rijsbergen zorgde voor een volle zaal bij ‘de Tijd’. Het doel van deze avond was om vooraf betrokkenen hun mening/ideeën te laten geven over de mogelijke toekomstige bestemming van het voormalig gemeentehuis en omgeving. In 1996 heeft de toenmalige gemeenteraad van Rijsbergen besloten dat het oude beeldbepalende raadhuis en het gebied eromheen behouden moet blijven voor de gemeenschap in een culturele en/of maatschappelijke functie. Een overzicht van eigenaren werd getoond en er is ook verwezen naar de structuurvisie Rijsbergen 2020 en bestemmingsplan Centrumgebied Rijsbergen 2012.

 

De uitslag van de enquête van 8 december 2018 tijdens ‘Hart van Rijsbergen’ werd doorgenomen, ook aan de hand van foto’s van het gebouw en de omgeving ervan. Er kwam veel reactie vanuit de aanwezigen, waarbij zeker ook de onzekerheid voor het Museum de Weeghreyse ter sprake kwam, die dus eind dit jaar het pand moet verlaten. Het merendeel van de aanwezigen was duidelijk voor het behoud van het Rijksmonument (oude gedeelte) met als functie het huidige museum. Men gaf een duidelijk signaal af dat er behoefte is aan vroegtijdige informatie, voordat er contracten worden ondertekend. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat er nog geen concrete planning is voor deze locatie en de directe omgeving en dat zeker de dialoog wordt aangegaan als er een concept klaar is. Belangrijk hierbij is dat het karakter van Rijsbergen behouden blijft, waarbij ook aandacht is om de open ruimten goed in te vullen met o.a. groen etc. Lokaal Perspectief zal de vragen die gesteld zijn meenemen naar het college en gemeenteraad en de aanwezigen op de hoogte houden van de reacties. De avond werd door allen afgesloten met een voldaan gevoel.Bezuinig nu al voor onderwijs

Januari 2019

 

Als Zundert niet nu al bezuinigt, kan het maar zo zijn dat er over twee jaar geen geld blijkt te zijn voor onderwijshuisvesting. Dat vreest de partij Lokaal Perspectief. Andere politici delen die angst niet.

Eerder deze week sprak de Zundertse gemeenteraad over de noodzaak om in 2019 geld uit te geven aan vier verschillende posten die zijn opgenomen in de begroting.

 

Het ging daarbij aanvankelijk om 75.000 euro voor een buurtsportcoach, om 45.000 euro voor het jongerenwerk, om 27.310 euro voor de Streekomroep en om 115.000 euro voor een extra boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar.

 

Het was een onderwerp waar in december al uitgebreid over was gesproken bij de Ronde-vergadering. Eén en ander met een duidelijk achterliggend doel: als er kan worden bezuinigd, geeft dat Zundert meer financiële lucht.

 

Die is weer nodig om de bestuursopdrachten uit te kunnen voeren. Dat zijn zes punten, zoals onderwijshuisvesting en een nieuwe randweg, die de hele raad zo belangrijk vindt dat na de verkiezingen is afgesproken dat ze bij voorrang worden behandeld. Maar, zo bleek in november tijdens de begrotingsbehandeling: juist voor die posten is voor 2019 geen geld gereserveerd.

 

,,Kijk nog eens goed of we echt dat geld voor die vier posten moeten uitgeven", had de raad in november het college gevraagd. ,,Of kan dat ook later, zodat we nu geld overhouden voor de bestuursopdrachten?" Het college bestudeerde de posten en constateerde dat de bedragen voor het jongerenwerk en de extra boa echt noodzakelijk zijn. De buurtsportcoach valt 35.000 euro goedkoper uit, omdat het rijk meebetaalt. En of de Streekomroep echt geld krijgt, wordt later dit jaar duidelijk.

 

De raad, zo bleek bij de vergadering deze week, was overtuigd en stemde in met de uitgaven. Alleen bleef het knagen hoe het nou zat met het geld voor de bestuursopdrachten. Voor wethouder Johan de Beer (financiën) aanleiding om een informatiebijeenkomst aan te bieden. Eén waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe nu al in de begroting voorbereidingskosten zijn opgenomen voor die opdrachten. En hoe de uitvoering daarvan pas later in begrotingen zal staan. De raad nam zijn aanbod graag aan.

 

Lokaal Perspectief (LP) stemde als enige partij niet in met het hernieuwde uitgave-voorstel voor de vier posten. Die partij wilde de bedragen afromen en diende een amendement in.

 

LP hoopte zo geld te kunnen winnen dat specifiek voor onderwijshuisvesting werd gereserveerd. ,,Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat we over twee jaar het geld niet hebben", waarschuwde Geert Aerts van LP. De anderen deelden die angst niet. Het amendement werd niet aangenomen.

 

Bron: BN DeStem