Terugblik 1e halfjaar 2018

Terugblik 1e halfjaar fractievoorzitter, raadslid Geert Aerts

 

Lokaal Perspectief is opgericht in december 2017 met als algemeen uitgangspunt dat inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen daadwerkelijk vooraf worden betrokken bij plannen vanuit de gemeente Zundert. Naar onze mening de zuiverste vorm van burgerparticipatie. Daarnaast staat Lokaal Perspectief voor een open en transparante communicatiestructuur van gemeente naar burgers vv. Lokaal Perspectief stelt zich dan ook ten doel bruggenbouwers te zijn van inwoners naar gemeente.

 

Met deze visie zijn we de verkiezingen ingegaan, wetende dat we gezien het late moment van oprichting met een achterstand begonnen. Toch kregen we het dankzij de hulp van onze leden en enkele sponsoren het voor elkaar dat we gezien werden en inwoners ons aanspraken op wat onze plannen waren.

 

Ook tijdens de debatten konden we onze visie en doelstellingen verwoorden met als resultaat dat we met 1 zetel konden plaatsnemen in de gemeenteraad van Zundert. Ons campagneteam zijn wij dan ook grote dank verschuldigd voor hun inspanningen en onze kiezers voor het gegeven vertrouwen.

 

Na de verkiezingen zijn we direct benaderd door de door het CDA (de grootste partij) naar voren geschoven (in)formateur. Aan hem hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt, met als belangrijkste punt in de formatie dat wij, gezien de uitslag van de verkiezingen, voorstander waren van een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen en dat de wethouders (vier van 80% in plaats van drie van 100%) na vaststelling van het akkoord op basis van kwaliteit zouden worden voorgedragen. Het akkoord is inderdaad door de 7 politieke partijen samengesteld, maar de wethouders, zo bleek tijdens de onderhandelingen, stonden al bij voorbaat vast (CDA, VVD en DB).

 

Dit bracht uiteraard nogal wat onvrede teweeg bij de overige vier partijen en heeft er uiteindelijk toe geleid dat het akkoord (inmiddels politiek akkoord geheten) alleen door de drie coalitiepartijen is vastgesteld in een stemverhouding 11-8. Gezien deze ontwikkelingen zult u deze stemverhouding in de toekomst nog wel vaker tegenkomen. Hetzelfde kan gezegd worden bij de stemming voor de voorgedragen wethouders. Wij werden immers niet gekend in de procedure en konden daardoor alleen nog maar tegenstemmen. Lokaal Perspectief heeft tijdens dit debat nog een amendement ingediend (we zijn immers bruggenbouwers) maar daar was de coalitie niet voor. Door deze ontwikkelingen zijn de vier oppositiepartijen wel nader tot elkaar gekomen, hetgeen betekent dat we gevieren (ONPL, OPZ, D66 en LP) indien mogelijk elkaar zullen steunen bij moties, amendementen en stemmingen. We hebben inmiddels ook periodiek overleg met elkaar.

 

Functioneel zijn ook inmiddels de commissies vanuit de raad bemand. Ondergetekende heeft zitting in de rekenkamercommissie, is voorzitter van de auditcommissie en lid van het presidium. Daarnaast is afgesproken dat de zeven fractievoorzitters bij toerbeurt de Rondevergadering voorzitten. Naast het raadslidmaatschap zijn ook namens Lokaal Perspectief drie burgerleden en een aspirant burgerlid benoemd te weten respectievelijk Jac van Oijen, Rien van de Sande, Peter Reiters en Wouter Hendriks. Maandelijks hebben we voorafgaande aan ronde- en raadsvergaderingen fractieoverleg bestaande uit raadslid, burgerleden en onze zeer gewaardeerde fractiesecretaresse Marlies van Geel.

 

Recent belangrijke zaken die zijn besproken zijn de kwestie hoorplicht WindA16 en vaststelling van het bestemmingsplan Treeport (BCT). Lokaal Perspectief heeft tijdens deze debatten een viertal amendementen/moties ingediend. We hebben geprobeerd alleen de eerste fase van 25 ha. nu vast te laten stellen zonder hoogbouw boven 20m, inzage te krijgen in de anterieure overeenkomst en dat de gemeenteraad gekend zou moeten worden in de benoeming van een commissielid voor de commissie vestiging, die bepaalt of bedrijven voldoende affiniteit hebben met de boomteeltsector. Voor de hoorplicht hebben we kenbaar gemaakt dat een van de omwonenden en direct belanghebbende te weten de familie Braspenning niet is gehoord en dat de gemeente hiermee in verzuim is. Zoals wij hebben begrepen zal de wethouder op korte termijn met de familie Braspenning aan tafel gaan.

 

Op deze wijze kaarten we zaken aan die opvolging dienen te krijgen. Daarnaast zorgen we ervoor dat hiervoor voldoende persaandacht is. We zijn misschien maar klein, maar we moeten er blijvend voor zorgen dat we vertegenwoordigd zijn en daar waar we het nodig vinden onze stem laten horen. De afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met de vaststelling van de jaarrekening 2017 van de gemeente Zundert en de daaraan verbonden partijen alsmede met de input voor de begroting 2019. Ook hierbij proberen we belangrijke zaken die in de nabije toekomst gaan spelen duidelijker voor het voetlicht te krijgen.

 

Afsluitend kunnen we stellen dat in het politiek akkoord een behoorlijk aantal zaken afkomstig van Lokaal Perspectief zijn opgenomen, dat we helaas in de oppositie gedrongen zijn en daar waar het nodig is een kritische noot laten horen. Maar we willen meer. Na het zomerreces gaan we, naast het ronde- en raadswerk, werk maken van door Lokaal Perspectief geïnitieerde initiatieven om burgers meer en beter te betrekken bij de zaken die hen aangaan.

 

Geert Aerts

 

Raadslid gemeente Zundert namens Lokaal Perspectief