Formatie-coalitievorming

Formatiebespreking en coalitievorming door de ogen van Lokaal Perspectief

 

Verkiezingsuitslag

We, Lokaal Perspectief, zitten dus in de gemeenteraad van Zundert. Oke, meer zetels was leuk geweest, maar in december opgericht en in maart in de Raad, dat is een prestatie om trots op te zijn. We beginnen met een kei van een raadslid in de persoon van Geert Aerts. Een raadslid waar niemand omheen kan. Een man die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. En wij gaan hem met z’n allen 100% steunen.

Naast allen die op ons gestemd hebben, zijn we zeker onze oprichter en voorzitter en doorzetter Rien vd Sande veel dank verschuldigd.

Daarnaast hulde aan het campagneteam. Dank aan leden en ondersteuners. Dank aan iedereen die het wel ziet zitten met onze nieuwe partij!

Het aantal behaalde stemmen, ook uitgediept, is terug te vinden op onze website.

 

De uitslag toont aan dat de Zundertse kiezer zeker een grotere vernieuwingsslag vraagt. Immers, de coalitie behaalde 3 zetels minder, een daling met 1092 stemmen. CDA had bij de vorige verkiezingen 6 zetels en nu 4, VVD bleef redelijk stabiel met 4 zetels, maar ook DB had 4 zetels en nu 3.

Opvallend is dat ONPL steeg van 2 naar 3 zetels, terwijl de nieuwe partijen D66 en wij als LP goed zijn voor resp. 2 en 1 zetel. Vertaald: De nieuwkomers zetten de toon in Zundert.

 

Informateur

Op grond van de verkiezingsuitslag heeft het CDA als grootste partij het initiatief genomen in het onderhandelingsproces voor een nieuwe coalitie. Alle 7 partijen hebben daarbij ingestemd met de opdracht aan de heer Hans Verbraak (huidig CDA-wethouder in Roosendaal) om dit proces te begeleiden als informateur. Hij startte 26 maart.

Doel was dat het nieuwe college op 24 april aan de slag kon gaan.

 

Er zouden drie bijeenkomsten plaatsvinden:

-Plenaire kennismaking met Hans Verbraak, 26 maart 2018;

-Een-op-een gesprek per partij, 28 maart;

-Plenaire bijeenkomst, 3 april.

Steeds hebben Geert en Rien namens LP de onderhandelingen gedaan.

 

Een-op-een-gesprek; partij-informateur

Het een-op-een-gesprek met Hans Verbraak en Geert en Rien vond op 28 maart plaats.

Gevraagd werd om vooraf een vragenlijst in te vullen.

Deze tonen we uiteraard.

Geert en Rien waren tevreden over het gesprek dat ze hadden met de informateur. Nagenoeg alles wat ze nodig achtten hadden ze ter tafel kunnen brengen.

Van begin af aan heeft Lokaal Perspectief gezegd niet akkoord te zijn als de oude coalitie terugkomt. De verkiezingsuitslag moet namelijk gerespecteerd worden. Wel kregen Geert en Rien sterk het idee dat de huidige coalitie zich sterk maakt om er vier jaar aan vast te plakken. Dus is er weer extra de nadruk gelegd op het verlies van de coalitie met bijna 20%. De coalitie mag bij zichzelf dus te rade gaan of dit wel wenselijk is.

 

Belangrijk voor de informateur was ook dat wij het de komende vier jaar anders willen gaan doen.

Waarbij Geert, gezien zijn ervaring en managementkwaliteiten een geschikte persoon zou kunnen zijn voor de wethouder grote projecten. Zijn integrale aanpak is namelijk eigenlijk al ‘overgenomen’ bij de informatieve avond over de Ra(o)ndweg.

 

Griffie heeft die een-op-een-gesprekken gebundeld.

 

Plenaire bijeenkomst 3 april 2018

Dinsdag 3 april werd het gebundelde verslag bekend gemaakt met aanbevelingen door de informateur, in een plenaire sessie. Op dat moment was er sprake van een politiek akkoord met vier partijen (CDA-VVD-DB-ONPL) en drie wethouders. Daarvan bleek tot verbazing van Geert en Rien meteen al een persbericht klaar te liggen??

Hans Verbraak zou gaan voor een akkoord op vijf hoofdlijnen en drie sterke wethouders.

 

Geert lichtte onmiddellijk zijn LP-mensen in: Belangrijkste is dat we plenair afgesproken hebben dat we zouden melden dat we streven naar een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Nu is het een politiek akkoord. Het verschil zit hem erin dat een politiek akkoord een akkoord is tussen coalitiepartijen wat door de oppositie ondertekend wordt of een deel daarvan, terwijl een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen wordt getekend door alle partijen met daarna voordracht van de kwalitatief sterkste wethouders, ongeacht welke partij zij vertegenwoordigen.

Hans Verbraak sloot deze bijeenkomst af met: ‘We noemen het een akkoord op hoofdlijnen’. Kennelijk niet dus. (als je persbericht ook ziet).

Dat is gewoon een voortzetting van de oude coalitie met ONPL als ‘bijwagen’?

 

Geert heeft toen duidelijk aangegeven dat het nu al benoemen van wethouders de omgekeerde werkwijze is en voor LP niet acceptabel. Eerst moet het programma akkoord zijn en daarna pas kijken welke wethouders capabel zijn.

 

Die avond werd ‘medegedeeld’ dat de vier grootste partijen dan een voorstel doen dat door alle zeven partijen ondersteund zou moeten worden. LP wil hieraan zeker niet meewerken, dus Geert pakte het handig aan, want de vraag werd gesteld door de formateur: het concept akkoord uitwerken met vier of zeven partijen?

VVD, DB en ONPL kozen voor 4 partijen. D66 en OPZ kozen voor een overleg met 7 partijen.

LP vroeg aan CDA wat zij wilden en dat antwoord was…. 7 partijen. Even dus gedonder binnen de vier partijen, want dit was niet afgesproken en ook niet verwacht.

 

Daarna gaf de formateur aan dat iedere partij uiterlijk 5 april zijn vijf hoofdlijnen moest inleveren bij de griffie. Opdracht volgens formateur: zoeken naar realistische en betaalbare hoofdlijnen.

 

Geert zou Geert niet zijn in alle transparantie naar zijn leden, als hij dit niet zou inbrengen op de kandidatenbijeenkomst die juist op 5 april voor Lokaal Perspectief stond gepland.

 

Dus mailde hij de griffie:

Beste Jan Jaap, Het gaat ons niet lukken om vandaag voor 12 uur onze belangrijkste punten kenbaar te maken. Wij hebben vanavond achterbanvergadering en dat is voor een partij die ook naar haar leden transparant wil zijn en hen vroegtijdig bij belangrijke processen wil betrekken wel belangrijk daar standpuntbepaling in te nemen. Daar komt bij dat we de huidige gang van zaken, welke toch wat anders is als dat we ons hadden voorgesteld, graag ook willen voorleggen. Tenslotte heb ik geconstateerd dat de laatste zin van het persbericht kennelijk uit de oorspronkelijke versie is blijven staan. We hebben duidelijk afgesproken dat we streven naar een akkoord op hoofdlijnen. Niet zoals nu gemeld naar een politiek akkoord. Wij streven ernaar om morgen voor de middag te reageren zoals gevraagd. Verzoek om dit bericht door te zenden aan Hans Verbraak.

Met vriendelijke groet, Lokaal Perspectief, Geert Aerts

 

Zaterdag 7 april komen de onderhandelaars dan weer bij elkaar om inhoudelijk verder te praten over de onderwerpen die een plek dienen te krijgen in het politieke akkoord. Geert: we streven naar een akkoord op hoofdlijnen, niet zoals nu gemeld naar politiek akkoord.

7 april: Overleg met formateur en fracties. Prioriteiten uitgewisseld en vervolgproces afgesproken.

 

Dinsdag 10 april komen (tegen de zin van LP in) de vier partijen VVD-DB-CDA-ONPL bijeen om e.e.a. uit te werken in een politiek programma voor de komende vier jaar. Vervolgens wordt dit vrijdag 13 april toegestuurd en dan is er weer een plenaire vervolgafspraak maandag 16 april.

Lokaal Perspectief stelt steeds: zeven partijen uit en thuis en daarna verdere invulling door college, maar dat willen ze niet.

Geert en Rien zijn op de achtergrond druk aan de slag, en begrijpen ONPL hier niet. Daar maken zij dus werk van en gaan overal informeren en volop gesprekken aan.

Ook is er een persbericht op 10 april waarin griffier Jan Jaap Rochet meldt “dat het nog onduidelijk is of ONPL al dan niet aanschuift bij een nieuw college. ONPL is niet nodig, maar met 11 zetels is er een smalle meerderheid. Daarom is de formatie lastiger. Niet voor niets wordt ingezet op een raadsbreed programma dat kan rekenen op een groot draagvlak van zowel coalitie als oppositie. Of dat gaat lukken en wanneer, is nog niet te zeggen. Het blijft de bedoeling dat we op 24 april de nieuwe wethouders gaan installeren”.

 

En dan vernemen we op 27 april uit een persbericht dat naast Twan Zopfi en Johan de Beer vanuit VVD Patrick Kok wethouder wordt.

Op zich is het natuurlijk van de VVD een prima keuze om te kiezen voor (externe) kwaliteit en over de eigen (plaatselijke) schaduw heen te durven stappen.

 

Presentatie definitief politiek akkoord 1 mei

Op 1 mei is het definitief politiek akkoord gepresenteerd door Hans Verbraak.

Het nieuwe Politieke akkoord bestuursperiode 2018-2022 wordt zeer positief naar buiten gebracht. Daar is gemeente Zundert erg goed in, om in de media alleen de mooie gang van zaken te presenteren. Doch op de achtergrond spelen de nodige verwikkelingen, zoals we hierboven in de gehele gang van zaken ook zichtbaar hebben gemaakt.

Een breed gedragen politiek akkoord op hoofdlijnen is nog altijd iets anders dan een raadsbreed gedragen akkoord. En de vernieuwingsslag is minder dan wordt voorgesteld. Het politiek akkoord is dus nog niet getekend. We ondersteunen het omdat we zelf dingen ingebracht hebben, maar NIET de paragraaf van de wethouders die later toegevoegd is.

Het gedeelte over wethouders is totaal niet op gereageerd, maar moet wel gepubliceerd worden, zoals we hier zelf al op onze website doen.

 

Voor Zundert geldt minimaal 2, maximaal 4 wethouders, dus voorstel LP: 4 wethouders 80%.

Maar formateur Hans Verbraak is star hierin. Nu CDA en VVD een nieuwe wethouder voorstellen vindt hij dat wethouder Johan de Beer zijn baan moet behouden. Omdat hij de enige is die over is met bestuurlijke ervaring!!! En daar zit het hem nou net: ook daarin zou juist vernieuwing wel eens wenselijk kunnen zijn. Een frisse blik in alle opzichten. Hoe kunnen frisse nieuwe mensen een kans krijgen als anderen zich verheffen omdat ze meer bestuurlijke ervaring hebben. Zou je profielschetsen maken, dan zouden er wel eens hele andere personen op kunnen staan met bestuurlijke frisse en vernieuwende ervaring. Waarbij kwaliteit belangrijker is dan politieke achtergrond. Maar helaas is hier geen oor naar.

Ook al tekenen de vier partijen hierdoor het akkoord niet, volgens Verbraak is dat niet nodig. Men heeft zich eraan geconformeerd. Inmiddels zijn de drie wethouders bekend: CDA-Twan Zopfi, DB-Johan de Beer en VVD-Patrick Kok.

 

We hebben dus een tegenakkoord geschreven, een verkort akkoord (zie afrondingsvoorstel 26 april) en daar zijn bestuursopdrachten uitgekomen.

 

Het politieke akkoord, de installatie vd wethouders en de portefeuilleverdeling werden in de vergadering van de gemeenteraad op 24 mei a.s. behandeld.

 

Vergadering Het Besluit 24.05.2018

 

Agendapunt 2. Politiek akkoord 2018-2022.

Agendapunt 3. Beëdiging en installatie wethouders voor de zittingsperiode 2018-2022.

 

We zouden zeggen: Zie en luister

Download
Definitief Politiek Akkoord
Definitief Politiek Akkoord, zoals het dus ter inzage ligt, een verbetering/afronding van de eerste versie.
magazine_Politiek_Akkoord_2018_def.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Het moge duidelijk zijn. Als je dit beluistert, dan spreken CDA-DB en VVD toch heel anders over de coalitievorming dan ONPL, OPZ, D66 en uiteraard Lokaal Perspectief.

Geert verwoordt zich prima en heel rustig. Het voorstelakkoord van 24 (26) april waar niets mee is gedaan, heeft geresulteerd in het indienen van een amendement door onze partij, ondersteund door de andere drie oppositiepartijen.

De houding van voorzitter Leny de Poppe-de Looff, naar de nieuwkomers, in dit geval Geert dus, bij de start van zijn officiële eerste termijn kunnen we niet als enthousiast beschrijven. Zij opende als voorzitter eerder cynisch met de woorden U heeft dus een amendement? Terwijl zij dit al wist, omdat de griffier dit aan iedereen vooraf had verspreid.

Het zou wat vriendelijker geweest zijn als ze Geert joviaal had uitgenodigd, als fractievoorzitter namens de nieuwe partij Lokaal Perspectief, om zijn speech te houden.

Mede door de insteek van de burgemeester kwam het uitstekende amendement voor de toehoorder niet tot zijn recht.

 

Het amendement heeft het niet gehaald, maar werd mede door voorzitter Leny Poppe-de Looff niet enthousiast ontvangen en er werd weinig ruimte gegeven om het toe te lichten.

Er waren 18 raadsleden deze avond aanwezig en 7 stemden voor het amendement en 11 tegen.

En er werd 11 keer voor het politiek akkoord gestemd en 7 keer tegen.

We zeggen dus: Een valse start van het politiek akkoord.

 

In agendapunt 6 werd nog de bemensing van de commissies besproken.

Dit is ook allemaal te vinden op notubiz.nl, waarnaar wij onze leden steeds graag verwijzen.

Een voorbeeld bij agendapunt 7, Rondvraag. Waar onze Geert nog iets wilde vragen. Waarop de voorzitter weer reageerde met Meneer Aerts, de rondvraag is bedoeld voor korte vragen en korte antwoorden.

Asjemenou. Discussie op geen enkele manier mogelijk.

 

Ook het moment waarop ONPL in de persoon van Ellie Kools schorsing vraagt, wordt onmiddellijk afgeketst… want dat zou niet kunnen tussen een amendement en een voorstel. We moeten echt nazoeken waar dit beschreven staat.

 

Aan onze leden, lezers, burgers geven we mee dat alles terug te vinden is in

https://zundert.notubiz.nl/

Ook steeds wat komen gaat in de Rondes en Besluitenvergaderingen.

Zodat u en wij ons kunnen voorbereiden, ook met achterliggende documenten.

En waarop u ons te allen tijde ook kunt aanspreken of vragen kunt stellen.

Weet je welkom bij Lokaal Perspectief, waar elk burgerlid zich verdiept in datgeen waar hij de meeste kennis en kwaliteit van heeft en uiteraard altijd in overleg met de gehele fractie en met U!!!

Na dit alles zo op een rijtje voor u neergezet hebben, blijft de vraag dus: 

Veranderende wereld, maar verandert Zundert mee?

Als het aan Lokaal Perspectief ligt: ZEER ZEKER!!!

 

We zullen flink constructief aan zet moeten blijven met initiatieven. En we hebben daarin alle vertrouwen met het goede team van fractievoorzitter Geert Aerts als raadslid en burgerleden Jac van Oijen, Peter Reiters, Rien vd Sande (en Wouter Hendriks).

Zij zijn 4 april gestart met hun inwerkprogramma. Marlies was mee gestart, maar blijft voorlopig in haar ondersteunende diverse functies binnen LP.

Het bestuur is uitgebreid met Wouter Hendriks en Christof de Bie.

 

Lokaal Perspectief wil immers de bruggenbouwer zijn. En wil verbinding, de mensen bij elkaar krijgen.

 

Nu is het nog niet geheel gelukt met de formatie en collegevorming, maar als de burger goed met ons in contact blijft en wij doen dat zeer zeker met de burger, dan is er heel veel mogelijk richting de verkiezingen van 2020.

 

Dus: laten we in contact blijven!

Houd onze agenda in de gaten, kijk regelmatig naar nieuws op onze website.

Lokaal Perspectief is er voor de Zundertse inwoner!